Bufdir lanserer i dag veiledere for arbeidsgivere og offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikter.

Likestilling kommer ikke av seg selv. Det krever aktivt arbeid, tilgjengelighet og tilrettelegging. Derfor har vi aktivitets- og redegjørelsespliktene i Likestillings- og diskrimineringsloven. 

Veileder for aktivt likestillingsarbeid

Les mer om aktivitets og redegjørelsesplikten

Bedre føre var enn etter snar

— Pliktene kalles gjerne likestillingens HMS-arbeid. Det handler om å jobbe forebyggende slik at risikoer for diskriminering og hindre for likestilling avdekkes, stoppes og motvirkes før det rammer enkeltpersoner, forteller Anna Bjørshol, avdelingsdirektør for likestilling og universell utforming i Bufdir.

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger arbeidsgivere og offentlige myndigheter å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

— Når diskrimineringen først skjer vil oppmerksomheten ofte ligge på kortsiktige tiltak som kan gi et slags plaster på såret og stoppe konflikt. Da kan det være vanskelig å finne fram til de beste løsningene for å sikre likestilling i virksomheten eller på myndighetsområdet. Jobber du aktivt med likestilling kan du komme i forkant av slike situasjoner, forklarer Bjørshol.

Arbeidsgivere og offentlige myndigheter har plikt til å jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og diskriminering. I tillegg har de plikt til å jobbe mot trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Les mer om likestilling, diskriminering og de ulike grunnlagene

Du gjør hva du måler

I arbeidslivet er det allment kjent at dersom du skal få til en endring, så må den måles. Slik er det også med likestillingsarbeid – når likestilling blir alles ansvar ender vi ofte opp uten at noen er ansvarlige.

Arbeidsgivere og offentlige myndigheter skal dokumentere og redegjøre for likestillingsarbeidet i årsrapport eller annet offentlig dokument. 

— Dette gir arbeidsgiver en veldig god mulighet for å jobbe systematisk med likestilling på arbeidsplassen, sier Bjørshol. 

Redegjørelsen har også en kontrollfunksjon. På bakgrunn av redegjørelsen skal det være mulig å vurdere om aktivitetsplikten har blitt fulgt.  

Generell veiledning

På nettsidene finner arbeidsgivere og offentlige myndigheter generell veiledning til likestillingsarbeidet, og huskelister som skal gjøre det enklere å følge loven.

Offentlige og større private virksomheter har mer omfattende plikter enn mindre private virksomheter. Disse skal blant annet følge en bestemt arbeidsmodell for likestillingsarbeidet og gjennomføre kartlegging av lønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid fordelt på kjønn. Vi har delt opp veilederen slik at det skal være tydelig for arbeidsgivere hvilke plikter de har.

Maler og veiledning

Bufdir har fått i oppgave fra Kulturdepartementet å levere maler for offentlige myndigheters og arbeidsgiveres likestillingsredegjørelse, og å vurdere digitale løsninger for dette arbeidet.

— Vi ser derfor på ulike digitale løsninger for en enklere og mer konkret veiledning til arbeidsgivere for hvordan de kan jobbe aktivt med likestilling, forteller Bjørshol.

Relevant statistikk og personvernhensyn

På veiledningssidene har vi lenket til Bufdirs statistikk om likestilling for ulike grupper i arbeidslivet. Slik kan arbeidsgivere kan få et inntrykk av hvilke utfordringer og risikoer for diskriminering som kan ramme ulike grupper i deres virksomhet.

Det er viktig at arbeidsgivere ikke kartlegger andre forhold enn kjønn på individnivå, da dette ofte vil komme i konflikt mot personvernhensyn.

— Det er derfor viktig at arbeidsgivere løfter blikket fra enkeltpersoner til risikoer og strukturer. Her skal du ikke spørre hvem som har blitt seksuelt trakassert i virksomheten, men undersøke om det finnes retningslinjer og prosedyrer for å melde fra om seksuell trakassering, sier Anna Bjørshol.

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne av nettsidene, slik at veilederen kan bli enda bedre.