Bufdir leder koordineringsgruppen som leverer løpende statusrapporter til regjeringen om hvordan tilbudet til sårbare barn og unge påvirkes av pandemien. Statusrapport 5 viser at nedstengingen i vår kan påvirke barnas tilbud i tiden fremover.

 Det er bekymring for at den generelle nedstengningen av tjenestetilbudet til utsatte barn kan ha ført til en opphopning av saker som først blir synlig for barnevern, helsetjenesten, politi og andre frem i tid. Direktoratene forbereder seg på en slik mulig utvikling. Det er viktig at hver sektor følger nøye med og vurderer tiltak for å følge opp risikoutsatte barn og unge, sier Mari Trommald, Bufdir-direktør og leder av koordineringsgruppen. 

I statusrapport 5 har koordineringsgruppen særlig vurdert restanser – «etterslepet»- i tjenestene. Mange av tjenestene for barn og unge har hatt redusert aktivitet som følge av pandemien. 

Statusrapport 5 viser blant annet at: 

  • Helsetjenestene har vært sterkest berørt av koronapandemien. Disse tjenestene har hatt behov for omdisponering av personell, i tillegg til at smittevernstiltakene i seg selv har medført redusert kapasitet og tilgjengelighet.  
  • Helsetjenestene varsler at de i lang tid fremover vil ha behov for å være i beredskap og driftssituasjonen fremover kan bli berørt. Samlet sett betyr dette at restansene er betydelige og kan få en økning, både i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten. Det er iverksatt arbeid for å håndtere restanser, men det er for tidlig å angi hvor lang tid det tar før restansene er ivaretatt 
  • Det er vanskelig å vurdere konsekvensene i stengningen av skoler og barnehager. Sosial og faglig utvikling kan ha gått tapt. Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehage og elever med rett til spesialundervisning i skole, må nå sikres de rettighetene de har.  
  • Flere av de andre tjenestene, som politi, konfliktråd og barnevern, rapporterer om en nedgang i henvisninger og henvendelser. Tilgjengeligheten har vært endret og redusert som følge av smittevernstiltak. Når smittevernstiltakene slippes opp, forventes at driften normaliseres og at det ikke påløper videre restanser. Tjenestene rapporterer at det planlegges for å håndtere påløpte restanser og at dette i hovedsak vil kunne tas igjen så snart som mulig. 

 Flere at tjenestene er avhengige av tett samarbeid. Restanser på ett område kan påvirke flere andre tjenesterFor eksempel kan en økning i meldinger til barnevernet påvirke politiets arbeid. Det blir viktig å fortsette tett dialog på tvers av sektorer og tjenester for å se sammenhenger i utviklingen fremover, sier Trommald. 
 
Til forrige statusrapport ble det gjennomført en større undersøkelse som viste at flere av tjenestene til barn og unge fortsatt er reduserte. Koordineringsgruppen påpekte at gjenåpningen går for sakte.  Les saken og finn statusrapport 4

Les hele statusrapport 5