En ny rapport viser at barnevernet kun snakker med barna i 60 prosent av undersøkelsessakene. Og i sakene der barnevernet ikke har snakket med barna var det kun 20 prosent som begrunnet hvorfor dette ikke var gjort. 

Rapporten Å medvirke når barnevernet undersøker baserer seg på et omfattende datamateriale med en mappegjennomgang av 1123 undersøkelsessaker, i tillegg til intervjuer med barn, foreldre og kontaktpersoner i 12 saker. Forskningsrapporten er en del av et større forskningsprosjekt som Bufdir satte i gang i 2015 for å undersøke hva som må til for å sikre god kvalitet i meldings- og undersøkelsesarbeidet i barnevernet.

Lite dokumentasjon

Ifølge rapporten var det i ca. 70 % av referatene ikke henvist til at barnets synspunkt var blitt etterspurt i samtalene med barnevernet. Langt under halvparten av samtalene dreide seg om å informere eller innhente barnets synspunkt. Barnets synspunkt ble også sjeldent brukt som begrunnelse for tiltak.

Positive erfaringer

Intervjuene med ungdommer og foreldre i undersøkelsen viser at de oppgir jevnt over at de har hatt positive erfaringer med barnevernet. De opplevde å få god informasjon og at kontaktpersonene hadde et genuint ønske om å hjelpe.

Ungdommene gav likevel uttrykk for at de kunne ønske seg mer fleksibilitet fra barnevernets side knyttet til når og hvor samtalen skulle skje. Eksempelvis gav flere uttrykk for at å bli hentet ut av klasserommet kunne oppleves som vanskelig. Foreldrene på sin side etterlyste mer informasjon blant annet om formål med hjemmebesøk.

Innspillene fra ungdommene og foreldrene om forbedringspunkter vil utgjøre en viktig kilde til informasjon i Bufdirs arbeid for å forbedre medvirkning i barnevernets arbeid med undersøkelser.

Digibarnevern

Bufdir bestilte rapporten for å forberede utviklingen av nytt fagsystem for kommunene. Funnene i rapporten viser med all tydelighet viktigheten av dette. Den faglige støtten skal sørge for at barnets behov og rettigheter står i sentrum i arbeidet i kommunene.

Dette var bakgrunnen for storsatsingen Digibarnevern som ble startet i 2016. Målet er å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet, og sikre raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det. Dette skal gjøres gjennom bedre IT-løsninger med integrert faglig innhold og hjelpespørsmål i saksbehandlingen.

I tillegg til den faglige støtten skal det også lages digitale løsninger som sikrer at barn og foreldre lettere kan samhandle og kommunisere effektivt med barnevernet. Målet er at barn, unge og foresatte enklere skal kunne medvirke i egen sak, og få bedre forståelse av de faglige vurderingene i saken.

Forskningen viser tydelig hva som bør forbedres og hva som bør inngå i en faglig støtte. Forskningen underbygger at det er behov for bedre digital kommunikasjon mellom familiene og barnevernet, og at det er behov for å gi faglig støtte til barnevernet om når og hvordan barn og foreldre skal medvirke i en barnevernssak.

Funnene i den nye forskningsrapporten er i tråd med funn om medvirkning fra tidligere tilsynsrapporter. Denne forskningen gir imidlertid Bufdir et enda bredere grunnlag til å se hva som bør forbedres.

Rapporten kan lastes ned fra Bufdirs Nettbibliotek

Se forskerne presentere funnene fra rapporten: