Familievernet har nå en større forståelse av hvordan vold i nære relasjoner best kan håndteres i tjenesten. Det viser en fersk rapport fra NOVA.

— Vold kan være svært skadelig for barns utvikling. Rapporten gir oss helt nødvendig kunnskap om hvordan tjenesten utvikler seg på dette feltet. Familieverntjenesten er nå mer omforent om hvordan vi må bli stadig bedre på å avdekke, kartlegge og håndtere vold, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir.

Helt siden familieverntjenesten ble opprettet, har vold i nære relasjoner vært en sentral problemstilling. Det har imidlertid ikke vært eksplisitt uttalt eller systematisk prioritert før i de siste årene. Som ledd i å få mer kunnskap om familievernets fagutvikling og kliniske arbeid i lys av denne satsingen har NOVA på oppdrag fra Bufdir nå utarbeidet en rapport om fagutviklingsarbeidet.

Den nye kunnskapen skal brukes til å gjøre tjenesten enda bedre.

Et likeverdig tilbud krever gode strukturer

— Målet for Bufdir er å sikre et likeverdig tilbud til familier som kommer i kontakt med familievernet. Rapporten gjør at vi lettere får den riktige innretningen på tjenesten slik at brukerne får det tilbudet de trenger. Det gjør det også lettere for oss å måle hvor godt tilbudet fungerer slik at vi kan justere det der det trengs. Vi vet at arbeid med vold i enda større grad enn annet klinisk arbeid forutsetter at støttestrukturer er på plass, sier Bruusgaard.

Satsingen de siste årene har ført til det Bruusgaard kaller et skifte i familievernet. Arbeidet med vold og voldsforebygging prioriteres og settes i system på en ny måte i tjenesten. Det inkluderer et tettere samarbeid med andre.

— Både forebyggende, universelle tjenester og mer spesialiserte hjelpetilbud må ha en helhet og være tilpasset til dem som trenger det. Vi må også se tilbudet i familievernet i sammenheng med hvilken kompetanse og hvilke tilbud som finnes lokalt, poengterer Bruusgaard.

Gode muligheter for å komme tidlig inn

I arbeidet med vold er kompetanse viktig. Selv om mange av terapeutene i utgangspunktet ikke har voldsproblematikk som sin utdannings- og erfaringsbakgrunn, viser rapporten at de ansatte i familievernet mener at tjenesten har et særlig godt utgangspunkt for å forebygge samlivsbrudd, familiekonflikter og relasjonsproblematikk ved å gi befolkningen forebyggende hjelp på et tidlig tidspunkt. Det er Bruusgaard glad for.

— Dette er en kjernefunksjon i familievernet, og det er noe vi kommer til å satse enda sterkere på i arbeidet framover. Selv om det er mange tjenester som samarbeider, kan familievernet være en av de viktigste tjenestene for å forhindre at utfordringer eskalerer og blir så krevende å håndtere at noen tyr til vold, sier Bruusgaard.

Datakildene i studien er styringsdokumenter, intervjuer, deltakende observasjon i møter med spisskompetansemiljø og ressursmiljøer i familievernet, og feltarbeid ved utvalgte kontorer. Totalt har NOVA gjennomført 23 forskningsintervjuer med i alt 31 personer, hovedsakelig fra Bufetat.

Rapporten er bestilt av Bufdir og kan leses her