På oppdrag fra Helse-, og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet har Helsedirektoratet (Hdir) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i felleskap utarbeidet rapporten Helsekartlegging av barn i barnevernet – Vurderinger av behov for presisering og/eller endringer i barnevernloven og helselovgivningen. 

I rapporten anbefaler direktoratene følgende:

• Det bør foretas en tverrfaglig helsekartlegging av barn som barneverntjenesten vurdere å flytte ut av hjemmet med hjemmel i barnevernloven §§ 4-4 sjette ledd, 4-12, 4-24 andre ledd og 4-26.
• En helsekartlegging bør gjennomføres slik at resultatene fra helsekartleggingen foreligger før beslutning om eventuelt å flytte barnet ut av hjemmet fattes.
• Det bør lovfestes i barnevernloven at barneverntjenesten har plikt til å be om helsekartlegging av barn i gitte målgruppe og på nevnte tidspunkt.
• En helsekartlegging bør gjennomføres av spesialisthelsetjenesten.
• Det bør lovfestes en plikt for de regionale helseforetakene til å sørge for at en helsekartlegging blir gjennomført når barnevernet anmoder om dette.