Både kvinner og menn opplever mindre glede etter at koronatiltakene ble innført. Kvinner er imidlertid mer bekymret enn menn.

Det viser foreløpige funn fra en undersøkelse om befolkningens livskvalitet fra SSB. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 9.-29. mars 2020, altså både før og etter at de inngripende smitteverntiltakene ble innført 12. mars. Dermed kan undersøkelsen gi oss mer kunnskap om hvordan tiltakene påvirker ulike grupper i befolkningen.

Kvinner er mer bekymret enn menn

Blant de som besvarte undersøkelsen i dagene før tiltakene ble innført, svarer 21 prosent av menn og 28 prosent av kvinner at de er “mye bekymret”. Etter at tiltakene ble innført, har andelen som oppgir at de er “mye bekymret” økt til 27 prosent blant menn og 35 prosent blant kvinner. Det er signifikant flere kvinner enn menn som er mye bekymret, både før og etter 12. mars.

Blant kvinner er det også en større økning i andelen som opplever mye bekymring etter at tiltakene ble innført sammenlignet med blant menn, men forskjellen er liten.

- Dette kan ha sammenheng med tradisjonelle kjønnsroller. Vi ser fram til den endelige rapporten til høsten, slik at vi får mer kunnskap om årsakene til denne forskjellen, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Menn har færre nære personer

I undersøkelsen har SSB stilt spørsmål om hvor mange personer man står så nær at man kan regne med dem hvis man får store personlige problemer. 81 prosent av kvinnene oppgir at de har tre eller flere personer de kan regne med. For menn er det tilsvarende tallet rundt 75 prosent. Smittevernstiltakene førte ikke til noen nevneverdig endring i dette.

- Det er positivt at såpass mange – både menn og kvinner - oppgir at de har noen å regne med når det virkelig gjelder. Dette har nok vært særlig viktig i den perioden vi har vært gjennom de siste månedene, sier Bjørshol.

Både kvinner og menn opplevde mindre glede etter at smittevernstiltakene ble innført

Menn svarer i noe større grad enn kvinner at de opplever lite glede. På samme måte ser vi at kvinner i noe større grad enn menn rapporterer om høy tilfredshet med livet. Forskjellen mellom menn og kvinner er imidlertid små, og ikke statistisk signifikante.

Både menn og kvinner opplevde mindre glede etter 12. mars. Andelen som svarer at de har høy tilfredshet med livet er noe lavere etter at tiltakene ble innført. Dette gjelder for både menn og kvinner, men nedgangen er størst blant kvinner.

Innvandrere mer bekymret enn øvrig befolkning

SSB har tidligere publisert foreløpige funn om hvordan tiltakene har påvirket innvandreres livskvalitet. Det har vært en stor økning i andelen som er mye bekymret blant innvandrere sammenlignet med befolkingen i alt. Dette kan blant annet ha sammenheng med at innvandrere i starten av perioden var mer utsatt for å miste jobben enn befolkningen ellers.

Merkbart færre innvandrere hadde tre eller flere personer de kunne regne med, sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig skjedde det en betydelig endring her etter innføringen av tiltakene. Flere innvandrere som svarte etter at tiltakene ble innført enn de som svarte før tiltakene ble innført, sier at de har tre eller flere de kan regne med.

Det var mindre forskjeller mellom innvandrere og befolkningen som helhet når det gjelder opplevelse av glede og tilfredshet med livet.

Bufdir følger med på likestillingskonsekvensene

Disse foreløpige funnene fra livskvalitetsundersøkelsen tyder på at koronapandemien og tiltakene som ble innført for å hindre smittespredning påvirker ulike grupper ulikt. Dette stemmer overens med andre undersøkelser, både når det gjelder utsatthet for smitte, arbeidsledighet og fordeling av arbeidsoppgaver i hjemmet.

- Vi er alle påvirket av situasjonen, men tiltakene som er iverksatt for å hindre smitte kan ramme ulike grupper forskjellig. Pandemien og smitteverntiltakene kan føre med seg nye likestillingsutfordringer, men også forsterke allerede eksisterende ulikhet og marginalisering. Det er det viktig at vi som likestillingsdirektorat følger med på, sier Bjørshol.

Kulturdepartementet har gitt Bufdir oppdrag om å følge med på og kartlegge likestillingskonsekvenser av koronapandemien. Direktoratet skal se på effekter tiltakene har for kvinner og menn, lhbtiq-personer, personer med funksjonsnedsettelser og etniske og religiøse minoriteter.

Undersøkelsen er gjennomført av SSB på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir. Den endelige rapporten fra undersøkelsen skal legges fram til høsten.

Les mer om undersøkelsen og se flere foreløpige funn her.

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Solveig Valseth

Rådgiver Anna Foss