Bufdir vil øke forvaltningskompetansen i den kommunale barnevernstjenesten. Derfor står avdeling for barnerett bak et kurs som åtte advokater skal holde over hele landet fra mandag av.

— Målet er å styrke rettssikkerheten for barn, unge og familier, sier direktør i Bufdir Mari Trommald. 

I Bufdirs rapport om kompetanseheving i barnevernet kommer det fram at det er et behov for å øke kompetansen i barnevernet. Et av tiltakene som foreslås i rapporten, er en obligatorisk eksamen i jus. Selv om kurset som avholdes i høst, ikke erstatter dette, vil det likevel gi saksbehandlere og ansatte i barnevernstjenestene en grunnleggende forvaltningsforståelse. Det er Trommald glad for.

— Det gjøres mye bra i barnevernstjenestene landet over. Men det er ikke alle som kan dokumentere hvorfor de har gjort som de har gjort. Vedtakene påvirker både hvert enkelt barn og familien deres, og det kan få store konsekvenser. Da må man kunne vise at kravene til begrunnelse har blitt fulgt, sier hun.

Kursholderne er åtte advokater som har lang erfaring med barnevernssaker, og de har ført saker for både kommunen og foreldrene. Det er noe Trommald mener er svært verdifull kompetanse å formidle.

— Om en sak kommer til retten, må den kunne stå seg der. Hvis vi jobber ut fra den tanken at alle vedtak kan havne i en rettssal, vil det gjøre at rettssikkerheten for både barn, unge og familier blir enda bedre ivaretatt, sier hun.