Tilgang til sommeraktiviteter innen idrett, kunst og kultur er en viktig del av veien tilbake til en normal hverdag for barn og unge. Som et innspill til regjeringens koordineringsgruppe som vurderer tjenestetilbudet til sårbare barn, har Bufdir undersøkt hvordan covid-19-pandemien påvirker tilbudet om sommeraktiviteter til barn og unge. 

Mange aktiviteter blir avlyst

Kartleggingen som Bufdir har gjennomført, viser en kraftig nedgang i kommunenes og de frivillige organisasjonenes planlagte gruppeaktiviteter for barn og unge sommeren 2020 sammenlignet med 2019. Halvparten (49 %) av aktørene planlegger færre aktiviteter, og flere avlyser sommertilbudene helt (19 %). Noen få av de store aktørene øker sine aktiviteter, og dette kan veie opp noe. For det enkelte barn som ikke får deltatt, eller det enkelte laget eller foreningen som har avlyst sine aktiviteter, kan det likevel få store konsekvenser.

– Det barn og unge trenger nå – etter to måneder med koronastenging og lite sosial kontakt – er jo nettopp åpne fritidstilbud og aktiviteter i løpet av sommerferien der de kan være sammen med andre barn i trygge rammer, sier direktør i Bufdir, Mari Trommald. Norges idrettsforbund melder om bekymring for at reduksjonen i fritidstilbudet vil gå hardest ut over deltakelsen til allerede underrepresenterte grupper. Dette gjelder barn og unge i familier med lav inntekt, barn med funksjonsnedsettelser, og barn – særlig jenter – i familier med minoritetsbakgrunn.

Sammensatte årsaker

Årsakene til at aktørene avlyser sommeraktivitetene, er sammensatte. Smittevernreglene hindrer større gruppeaktiviteter. Det krever også flere ressurser enn vanlig å gjennomføre aktiviteter i tråd med smittevernreglene. Dette kan for eksempel være tilgang på større lokaler, flere frivillige og flere busser til transport. Dette er det ikke alle som har mulighet til, og som derfor må avlyse.

Det er også stor variasjon i opplevelsen av å forstå smittevernreglene og hvordan de skal gjennomføres i praksis. Hele fem av sju av de store aktørene oppgir at de syns det er utfordrende å forstå smittevernreglene. Usikkerhet, uklar informasjon og mangel på tilpasset veiledning om hvordan de skal praktisere smittevernreglene, gjør at flere velger å avlyse i stedet for å risikere å ikke overholde reglene.

– I verste fall betyr det at flere enn nødvendig avlyser, selv om de ikke hadde trengt det. Derfor er det viktig å gjøre de nye smittevernreglene godt kjent, sier Trommald.   

Folkehelseinstituttet kom 28. mai med nye smittevernregler og sjekklister som gjør det enklere å arrangere sommeraktiviteter på en trygg måte

Les hele rapporten om endringene i fritidstilbudet til barn og unge.