I 2019 har Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll jobbet med 669 saker, som er det høyeste antallet saker teamet har hatt noen gang.

Denne uken lanserte Bufdir årsrapporten til Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. I årsrapporten gir teamet en oppsummering av statistikk og erfaringer, og sier noe om hvilke trender de ser på fagfeltet. I et sammendrag til årsrapporten ser kompetanseteamet også på hvordan myndighetene kan jobbe for å nå enda flere sårbare grupper.

– Det høye antallet saker sier likevel lite om det reelle omfanget av denne problematikken i Norge, og det er viktig å jobbe for å nå fram til enda flere sårbare grupper. Det sier Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør i Bufdir.

Styrket hjelpeapparat gir flere saker

Fra 2015 til 2019 har antallet saker som kompetanseteamet har jobbet med, økt med 68 prosent. I år har teamet jobbet med flere saker enn noen gang. Økningen i antall saker henger sammen med at kompetanseteamet blir mer kjent og brukt av hjelpeapparatet, at hjelpeapparatet i større grad har kompetanse til å avdekke saker enn tidligere, og sist, men ikke minst, at hjelpeapparatet har blitt styrket. Blant annet har styrkingen av minoritetsrådgiverordningen i 2018 og 2019 bidratt til langt flere saker fra skolene. I 2019 henvendte minoritetsrådgivere seg til Kompetanseteamet om 107 saker, sammenlignet med 36 saker i 2018.

Trolig store mørketall

Likevel antar kompetanseteamet at det er store mørketall. Det er ikke alle saker som avdekkes, og ikke alle får den hjelpen de trenger. For noen er det fortsatt en høy terskel for å be om hjelp. Derfor er det fortsatt et stort behov for målrettede tiltak, kompetanseheving i tjenesteapparatet og god veiledning.

– Det finnes i dag mange gode tiltak, men vi har fortsatt en vei å gå hvis vi skal sikre at alle får den hjelpen de trenger. Vi må være bevisste på at etnisk norske personer i lukkede trossamfunn også kan utsettes for negativ sosial kontroll, at menn også opplever tvangsekteskap, og at utviklingshemmede kan utsettes for æresrelatert vold. Det er behov for kunnskap om hvordan vi kan tenke sikkerhet og oppfølging, i tillegg til å møte spesielle behov, sier Ugstad Steinrem.

Om kompetanseteamet

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap er et nasjonalt tverretatlig fagteam som består av representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Politidirektoratet (POD), Utlendingsdirektoratet (UDI), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir), Helsedirektoratet (Hdir) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Teamet veileder og bistår hjelpeapparatet og enkeltpersoner i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Last ned kompetanseteamets årsrapport for 2019 her.