– Dette er en annerledes krise, som vil ha langsiktige konsekvenser for alt fra arbeid og økonomi til vold i nære relasjoner. For å kunne forstå det fulle omfanget av koronapandemiens likestillingskonsekvenser er det viktig med forskningsbasert kunnskap, sier Mari Trommald. 

Bufdir har fått i oppdrag å følge med på og kartlegge likestillingskonsekvenser av koronapandemien på bakgrunn av kjønn og andre diskrimineringsgrunnlag. Bufdir samarbeider blant annet med ulike forsknings- og utredningsmiljøer, og innhenter kunnskap, analyser og statistikk fra krisesentrene, SSB, NAV, organisasjoner og fylkesmenn.

Rapport om vold mot kvinner

Bufdir har gitt Kilden kjønnsforskning i oppgave å utarbeide rapporter om pandemiens konsekvenser for vold mot kvinner og for likestilling i arbeidsliv og økonomi.

Rapporten om vold mot kvinner ble oversendt Bufdir i slutten av juni, og kan leses i sin helhet på Kildens nettsider. 

Funnene i rapporten tyder på at likestillingsutfordringer, slik som vold i nære relasjoner, har blitt vanskeligere å avdekke og kan ha blitt forsterket når samfunnet er stengt og mange lever mer isolert.

– Det at befolkningen er stresset på grunn av permitteringer og innskrenket bevegelsesfrihet, og at hjelpeapparatet er underlagt restriksjoner og kan bli vanskeligere å nå, kan helt klart føre til en økning av vold, sier Mari Trommald.

Flere prosjekter på gang

Bufdir har satt i gang flere prosjekter for å kartlegge pandemiens likestillingskonsekvenser knyttet til kjønn, etnisitet, funksjonsevne, kjønnsuttrykk, seksuell orientering og kjønnsidentitet. For eksempel har Bufdir gitt Proba samfunnsanalyse i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av konsekvensene pandemien har hatt på lhbtiq-feltet.

Bufdir har også lyst ut et prosjekt som skal undersøke netthat og rasisme i lys av koronakrisen, og det gjennomføres kartlegginger blant kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Kunnskapen fra Bufdirs kartlegging kan bli viktig i den høsten vi går inn i.

- Kvinner og menn, eldre og unge, personer med innvandrerbakgrunn og majoritetsbefolkningen, personer med funksjonsnedsettelser, skeive med videre kan rammes av smitteverntiltak på ulike måter.

Smittetiltakene har derfor konsekvenser for likestillingen, og det er viktig at myndighetenes kriseledelse er bevisste på og tar hensyn til dette, forklarer Anna Bjørshol, avdelingsdirektør for likestilling og universell utforming.