Barne- og familiedepartementet (BFD) kom 10. juni 2020 med et informasjonsskriv om Høyesteretts avgjørelser fra 27. mars 2020 i tre barnevernssaker og de konsekvenser dommene får for saksbehandlingen i barnevernssaker. 

Departementet skriver at Høyesterett har presisert kravene til barnevernets saksbehandling, særlig når det gjelder vurderinger og begrunnelser i saker om adopsjon, omsorgsovertakelser og samvær.

I avgjørelsene kom Høyesterett med føringer om hvordan norske barnevernsmyndigheter og domstoler skal forholde seg til domstolpraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD).

Høyesteretts avgjørelser gir viktige føringer for hvordan retten til familieliv skal og bør komme til uttrykk i virksomheten til barnevernsmyndighetene når det gjelder tiltak etter barnevernloven kapittel 4. Dette gjelder særlig krav som stilles til saksbehandlingen. Noen av føringene retter seg spesielt mot fylkesnemndene og domstolene når de vurderer tiltak, men de fleste har også direkte betydning for saksbehandlingen hos barneverntjenesten. 

Departementet presiserer at prinsipielle avgjørelser fra Høyesterett har samme status som norsk lov. Det er derfor viktig at barneverntjenestene er kjent med hva Høyesterett og EMD har uttalte om hvilke krav retten til familieliv i EMK artikkel 8 stiller til saksbehandlingen av barnevernssaker etter barnevernloven kapittel 4. Høyesterett har, innenfor de spørsmål som ble vurdert i de nevnte avgjørelser, konstatert at det ikke er motstrid mellom norsk rett og EMK artikkel 8, men at det er behov for en justering av praksis i barnevernssaker.