På hvilke samfunnsområder møter vi kravene til et tilgjengelig samfunn for alle, og på hvilke områder har vi fortsatt en vei å gå? Og hva trenger vi mer forskning om? Oversikten finner du nå i den nasjonale tilstandsrapporten om universell utforming som Bufdir har utarbeidet på vegne av Kulturdepartementet. 

Rapporten gir en oversikt over graden av universell utforming i Norge i 2020, og ser på kunnskapsstatusen for ulike fagområder som IKT, transport, planlegging, bygg, anlegg, uteområder, produkter og tjenester. Rapporten danner grunnlaget for det videre arbeidet med universell utforming gjennom mulige FOU-er og ny handlingsplan som er under utarbeidelse.

Tilstandsanalysen viser at det går fremover på noen områder når det gjelder graden av tilgjengelighet og universell utforming i Norge, men at det fortsatt er utfordringer. Ikke minst ser vi at det fortsatt trengs mer kompetanse om virkemidler for å oppnå universell utforming på ulike forvaltningsnivåer. Tilstandsanalysen viser også at det på flere samfunnsområder, for eksempel innen eksisterende bygg og transport, gjenstår mye arbeid for å lykkes med universell utforming.

Flere kommuner jobber godt og målrettet med å øke graden av universell utforming på sine uteområder. Det er også flere initiativer for å tilrettelegge for universelt utformede turveier og friluftsområder i Norge. Også i universitets- og høyskolesektoren er det flere gode initiativer, men innsatsen for målrettet kunnskaps- og kompetanseutvikling i sektoren må styrkes og videreføres.
– Kartleggingen viser at det trengs mer bredde- og dybdekunnskap om universell utforming i IKT-utdanningene. Det vil også være interessant å se nærmere på status for andre utdanningsløp, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Rapporten bygger i stor grad på de aktivitetene og tiltakene som er iverksatt som følge av de tre handlingsplanene for universell utforming i perioden 2005–2019. Den gir en oppsummering av hvor langt vi er kommet med universell utforming på viktige samfunnsområder. En viktig del av arbeidet har vært å forankre rapporten og få innspill fra brukerorganisasjoner og private og offentlige aktører som jobber med universell utforming på de ulike sektorområdene. – Dette har vært avgjørende for å sikre bredden i rapporten og gjøre den til et godt grunnlag for det videre arbeidet, sier Bjørshol.

Universell utforming er en viktig del av Norges arbeid med å oppfylle FNs mål for sosial bærekraft og  konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Last ned rapporten «Universell utforming. Tilstandsanalyse og kunnskapsstatus».