Et nytt pakkeforløp skal gjøre at barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet også raskere får den helsehjelpen de trenger.

Mange av barna som har behov for hjelp fra barnevernstjenesten har eller er i risiko for å utvikle psykiske vansker, atferdsproblemer eller rusproblemer. For bedre å sikre at de får både den omsorgen og den helsehjelpen de har behov for, har Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utarbeidet pakkeforløpet Barnevern - kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge. Med på laget har direktoratene hatt en arbeidsgruppe med representanter fra brukerorganisasjoner, fagmiljøer og relevante tjenester innen barnevern, psykisk helse og rus.

Pakkeforløpet retter seg mot alle barn og unge under 18 år som får hjelp fra barnevernet, og unge som mottar ettervern fra barnevernet til fylte 23 år. Det kan settes i verk i alle faser av en barnevernssak, men har hovedfokus på undersøkelsesfasen, fordi det er viktig å avklare tidlig om barnet har behov for helsehjelp og starte behandling.

Målet er gode systemer og rutiner for samarbeid mellom de ulike tjenestene og brukerne, slik at kartlegging og utredning kommer tidig i gang, og barna og familien får god informasjon og muligheter til å medvirke.

Pakkeforløpet inneholder blant annet:

  • beskrivelse av ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den kommunale barnevernstjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten for barn og unge.
  • råd til hvordan samarbeidet innrettes, slik at tjenestene sammen sikrer tidlig kartlegging og utredning av barn i barnevernet.
  • beskrivelse og aktiviteter som sikrer medvirkning og informasjon til barn og deres familier.

Målgruppen er ansatte i barnevernet, ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, barna og familiene deres. Pakkeforløpet gir barn og familier informasjon om hva de kan forvente av barneverntjenesten og helsetjenesten.

Direktoratene starter arbeidet med å utvide pakkeforløpet i høst. Når det er ferdig skal det inkludere kartlegging, utredning og behandling av både psykiske og fysiske helseutfordringer.