Nye tall viser at minoriteter er mer utsatt for diskriminering enn andre, og at unge generelt opplever mer diskriminering enn eldre. 

— Disse tallene viser med all tydelighet at mange i Norge opplever diskriminering, særlig minoriteter. Dette kjenner vi også igjen fra tidligere forskning. Jeg håper disse tallene kan bidra til en bevissthet i befolkningen og politikere om at vi må gjøre en felles innsats for å motvirke diskriminering, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

I befolkningen uten innvandrerbakgrunn har 20 prosent opplevd diskriminering. Blant innvandrere er det tilsvarende tallet 39 prosent, og blant norskfødte med innvandrerbakgrunn 47 prosent. Den unge alderssammensetningen blant norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med andre grupper i befolkningen kan ha bidratt til at diskrimineringserfaringer er såpass vanlige i denne gruppen. De vanligste grunnlagene for diskriminering både blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er etnisk bakgrunn, hudfarge og religion/livssyn.

Urovekkende

— Det er urovekkende at såpass mange opplever diskriminering. Det innebærer en risiko for dårligere psykisk og fysisk helse, og er til hinder for samfunnsdeltakelsen. Jeg er derfor bekymret over at så mange unge og innvandrere opplever diskriminering, sier Trommald.

Tallene er spesialbestilt av Bufdir og hentet fra SSBs befolkningsundersøkelse om livskvalitet. Totalt oppgir 22 prosent at de har opplevd diskriminering de siste 12 månedene. Det er vanligst å oppleve diskriminering på grunn av alder, kjønn eller sykdom/skade. Alle gruppene som har et særskilt vern mot diskriminering i Lov om likestilling og forbud mot diskriminering er langt mer utsatt for diskriminering enn befolkningsgjennomsnittet.

Se flere tall fra undersøkelsen:

Unge særlig utsatt

De nye tallene viser at de under 40 år er mer utsatt for diskriminering enn befolkningsgjennomsnittet, og utsatthet for diskriminering minker med økende alder. Blant 18-24-åringer oppgir hele 41 prosent at de har opplevd å bli behandlet dårligere enn andre i løpet av de siste 12 månedene, og det samme gjelder 33 prosent av de mellom 25 og 29 år. I den eldste aldergruppen som er med i undersøkelsen, personer mellom 68-79 år, oppgir 9 prosent at de har opplevd dårligere behandling enn andre det siste året.

Blant 18-29åringene er det vanligst å bli behandlet dårligere enn andre på grunn av alder, kjønn, sykdom/skade, etnisk bakgrunn og på grunn av sine politiske holdninger.

Kvinner overrepresentert

Både menn og kvinner opplever negativ forskjellsbehandling, men det er vanligere for kvinner (25 prosent) enn for menn (19 prosent). Av alle kvinnene i undersøkelsen, oppga 11 prosent at de har følt seg diskriminert på grunn av kjønn det siste året. Blant menn var alder og sykdom/skade de vanligste årsakene til diskriminering, og 3 prosent av menn hadde opplevd kjønnsdiskriminering.