Under Stortingets behandling av statsbudsjettet i desember, ble det besluttet at inntil fem millioner av årets bevilgning skal gå til å implementere nasjonale verktøy som bidrar til økt aktivitet for målgruppen og kunnskap om lavinntektsproblematikk over hele landet. Slike verktøy skal også bidra til økt oppslutning om Fritidserklæringens mål. Mottakere av implementeringsstøtte skal stimulere til samarbeid mellom offentlige, frivillige og private aktører.

Fritidserklæringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. Fritidserklæringen bygger på FNs barnekonvensjon, artikkel 31:

«Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.»

Barne- og familiedepartementet har derfor endret regelverket, som nå åpner for at frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om implementeringsstøtte. Vi viser til nytt punkt d) i innledningen og punkt 1 c) i Rundskriv 1/2020.

Vi presiserer at verktøyet må være operativt innen utgangen av tilskuddsperioden (1.3.2021) og oppfylle kravene i regelverk og utlysning for å kunne kvalifisere til å motta støtte.

Beløp: Inntil 5 millioner kroner (2020)
Søknadsfrist: 21. februar 2020
Rapporteringsfrist: 1. april 2021

Se tilskuddsordningens nettside for utfyllende informasjon og relevante dokumenter.

Du søker om implementeringsstøtte i Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Her kan du lese mer om fritidserklæringen.