Bufdir vil oppmuntre skoleeiere til å kartlegge hvor universelt utformet skolene i deres kommune er. I årets utlysning prioriteres søknader om midler til kartlegging av den universelle utformingen av skolene. 

- Med utlysning av tilskuddsmidler håper Bufdir å stimulere kommunene, som drifter og eier skolene, til å kartlegge universell utforming av barne- og ungdomsskoler forteller Anna Bjørshol, avdelingsdirektør for Likestilling og universell utforming i Bufdir.

Kartleggingen skal gi en bedre oversikt over status, og danne grunnlag for å prioritere tiltak, og budsjettere for nødvendige utbedringer. Dette skal på sikt bidra til at den norske grunnskolen blir universelt utformet, og god for alle.

Fristen for å søke tilskuddsmidler for kartlegging av skolene er 22. januar 2021. 

Nærskolen er viktig

  • Fordelene ved å gå på nærskolen er klart positive.  Det viser rapporten Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne. Barn som går på nærskole, opplever å:
  • ha flere venner og være med i et fellesskap på skolen på lik linje med andre elever på skolen
  • få besøk av og være på besøk hos jevnaldrende
    delta i organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter med jevnaldrende uten funksjonsnedsettelser.

Se filmen Da klokka klang om viktigheten av universell utforming.

- Manglende universell utforming av skolebygg innebærer at enkelte barn, foresatte til barn, og potensielle ansatte stenges ute fra samfunnets viktigste arena for læring, sier Bjørshol.

- Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. Mange skoler er ikke tilgjengelige for alle. Foreldre blir gjerne rådet, eller søker selv, til en bedre tilrettelagt skole lenger unna. Dersom de likevel velger nærskolen blir barnet ofte en utløsende faktor for oppgradering, og den som bærer byrden ved manglende universell utforming, fortsetter Bjørshol.