I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, må kommunen ha bekreftet at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og rangere søknader tilknyttet kommunen. Fristen for dette var 19. november 2019.

Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1b) i regelverket. Frivillige organisasjoner kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Eksempler på sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors i Norge, Norges Korforbund, Norsk Speiderforbund osv.

Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. Eksempler på dette er lokale ledd av kor, korps og frivillige organisasjoner og idrettslag. Vi gjør oppmerksom på at direktesøknader, jf. punkt 1b), som ikke oppfyller kravet til å være sentralledd, vil bli avvist. 

I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet hva man kan søke tilskudd til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Det er svært viktig at søkere setter seg godt inn i regelverk og veileder og krav til rapportering.

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Hvordan sende søknad

Søknad om tilskudd sendes gjennom Bufdirs søknadsportal

Hjelpeside til søknadsportalen

Endring i regelverket for tilskuddsåret 2020

 • Det er foretatt en endring i navnet på tilskuddsordningen. Nytt navn på ordningen er «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» (tidligere «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier»).
 • Søkerorganisasjonene må ha et organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Presiseringer i regelverket

Krav til egenfinansiering

Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med 5 % i egenfinansiering. Det innebærer at søkere må budsjettere med minimum denne andelen av søknadsbeløpet som egenfinansiering. Informasjon om dette og om hva som regnes som egenfinansiering kan du lese mer om i veilederen til regelverket, punkt 2j). 

Frivillige organisasjoner som søker direkte til Bufdir (jf. punkt 1b) i regelverket)

Frivillige organisasjoner kan i enkelte tilfeller søke direkte til Bufdir.

Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir, og omfattes ikke av punkt 2 i regelverket. Hensikten med dette er å gjøre søknadsprosessen enklere for organisasjoner som ønsker å rekruttere deltakere fra flere kommuner.

Tiltaket må tilbys deltakere i målgruppen fra minst tre kommuner, selv om tiltaket i seg selv bare trenger å foregå i en kommune. Søknaden skal sendes av eller på vegne av organisasjonens sentralledd.

Sentralleddet er organisasjonens hovedsete eller sekretariat. Eksempler på hva som regnes som sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors Norge eller Norges Speiderforbind, samt særforbundene i idretten, som Norsk Fotballforbund og Norges Bandyforbund.

For mindre organisasjoner kan sentralleddet i organisasjonen være den delen av virksomheten hvor for eksempel daglig leder eller generalsekretær er ansatt. Lokallag av nasjonale organisasjoner eller lokale idrettslag regnes ikke som sentralledd.  

Hvis du skal sende inn en søknad direkte til Bufdir på vegne av organisasjonens sentralledd, må du oppgi sentralleddets organisasjonsnummer i søknadsportalen (se punkt 2a) i veileder til regelverket for mer informasjon om dette). 

Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte fra Bufdir vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd. 

Dersom du er i tvil, bør du kontakte din organisasjon eller Bufdir for avklaring. Vi gjør oppmerksom på at direktesøknader som ikke er sendt inn gjennom organisasjonens sentralledd vil bli avvist. 

Annen informasjon

Forenklet skjema for utstyrssentraler

Dersom tiltaket dere vil søke tilskudd til kun dreier seg om etablering/videreutvikling av en utstyrssentral, kan dere benytte «Forenklet skjema for utstyrssentraler».

I stedet for å beskrive selve aktiviteten med fritekst, skal dere bekrefte at søknaden gjelder opprettelse eller utvikling av en utstyrssentral som oppfyller gitte kriterier.

Skjemaet kan benyttes av alle som skal søke om utstyrssentral, med unntak av direktesøknader til direktoratet (se punkt 1b) i regelverket). Hvis utstyrssentralen i tillegg skal dekke andre aktiviteter enn utlån (for eksempel jobbtrening, aktivitetsdag ol.), skal dere benytte det ordinære søknadsskjemaet. 

Kriterier:

 • Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr for å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i ulike ferie- og fritidsaktiviteter. 
 • Søker skal gjøre en særskilt innsats for at barn og unge med fattigdomsproblemer og deres familier skal benytte seg av tilbudet. Det skal være faste rutiner for samarbeid med én eller flere aktører som er i regelmessig, direkte kontakt med tilskuddsordningens målgruppe (NAV, politi, barnevern eller andre).
 • Utstyr skal ikke gis bort eller lånes bort på ubestemt tid.
 • Tilskuddsmidler og egenfinansieringen det stilles krav om i regelverket skal bare benyttes til følgende utgiftstyper og være direkte knyttet til drift av utstyrssentralen:
  • Innkjøp av utstyr til utstyrssentralen
  • Husleie/ kostnader knyttet til lokalet
  • Lønn til ansatte ved utstyrssentralen
 • Alle kostnader knyttet til prosjektet skal føres på eget prosjektnummer eller koststed i regnskapet, slik at de holdes tydelig adskilt fra søkers øvrige virksomhet.
 • Det skal ikke tas ut noen form for overskudd fra utstyrssentralen, og bare faktiske kostnader utgiftsføres på prosjektet.
 • Tiltaket skal gjennomføres i tråd med øvrige vilkår og føringer i tilskuddsordningens regelverk (Rundskriv 01/2020).

Fritidserklæringen og tiltak som kan få støtte

I juni 2016 signerte representanter for kommunene, frivilligheten og staten en fritidserklæring, der partene forpliktet seg til å jobbe for at alle barn skal få mulighet til å delta jevnlig i én fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Tilskuddsordningen har siden opprettelsen bidratt til dette. Bufdir anslår at 333 innvilgede tiltak, ca. 75 millioner kroner, i 2019 gikk til tiltak som støtter opp under fritidserklæringen.

Kulturdepartementet forvalter flere tilskuddsordninger som kan bidra til å nå målene i Fritidserklæringen. Se oversikt her.