Ved andre halvår i 2020 var det 244 barnevernstjenester i Norge. Av disse var 62 tjenester såkalte interkommunale samarbeid. Over 3/4 av de ansatte var enten barnevernspedagoger eller sosionomer.

Hovedpunkter

244

I andre halvdel av 2020 var det 244 barnevernstjenester i Norge

Antall barn i kommunen per besatte stilling har hatt en jevn nedgang siden 2013

Nesten halvparten av årsverkene i kommunalt barnevern består av barnevernspedagoger

Antall tjenester

Ved andre halvår i 2020 var det 244 barnevernstjenester i Norge og 62 av disse var organisert som interkommunale samarbeid. Dette inkluderer bydelene i Trondheim og Oslo.

Samarbeid mellom kommuner er nyttig for å kunne etablere fagmiljøer med nødvendig bredde i kompetansen og tilbudet. Omtrent halvparten av kommunene i Norge har inngått interkommunale samarbeid for barneverntjenester. 

Interkommunale tjenester 2020

Små tjenester

Kommunenes halvårsrapportering for andre halvår 2020 viste at det var 31 barnevernstjenester med færre enn fem ansatte. Disse inngår ikke i interkommunale samarbeid. Små tjenester er spesielt sårbare, særlig når det kommer til sykefravær og turnover.

Antall ansatte

Totalt var det 6 309 årsverk i barnevernstjenestene i Norge i 2020. Gjennomsnittlig er det i underkant av 6 ansatte i barnevernstjenesten per 1000 barn mellom 0 og 17 år.

Stillingene er fordelt på tre ulike funksjoner:

  • Stillinger knyttet til saksbehandling og administrasjon  
  • Stillinger knyttet til tiltak for barn som mottar tiltak i hjemmet  
  • Stillinger knyttet til tiltak for barn som er plassert av barnevernet  

I andre halvdel av 2020 var det totalt 6 143 årsverk i det kommunale barnevernet. De aller fleste (75 %) er fagstillinger

Kapasiteten i barnevernet

Det er flere forhold som kan bidra til å belyse kapasiteten i barnevernet:

  • Antall barn i tiltak per stilling fortsetter å reduseres. Fra andre halvår 2019 til andre halvår 2020 har antall barn i tiltak for hver besatte stilling , blitt redusert fra 7,6 til 7,2.  
  • Antall bekymringsmeldinger per stilling viser et litt annet mønster. Antall mottatte meldinger per besatte stilling holdt seg stabilt på 5,6 i 2019 og 2020. 
  • Antall nye undersøkelser for hver besatte stilling har hatt en jevn nedgang fra 5,6 til 4,8 fra andre halvår 2017 til andre halvår 2020. 

I avsnittet over sammenlignet vi antall barn i barnevernspopulasjonen med antall besatte stillinger. Ved å se antall besatte stillinger opp mot hele barnepopulasjonen i kommunen (alle barn under 18 år) fremkommer imidlertid samme utviklingsbildet. 

Antall barn per besatte stilling har hatt en jevn nedgang siden 2013. Dette betyr at hver besatte stilling i barnevernet i 2020 gjennomsnittlig skal betjene færre barn enn tidligere. 

Kompetanse og utdanning

Et stort flertall av de ansatte i barnevernstjenesten er utdannet barnevernspedagog eller sosionom. Barnevernspedagoger utgjør alene nesten halvparten av årsverkene i tjenesten, mens sosionomer utgjør 29 % av årsverkene. Resten av årsverkene består av personer med annen høyere utdanning (16 %), kontorfaglig utdanning (5 %) og ufaglærte (2 %).

Av de ansatte har

  • 8 % en mastergrad
  • 47 % en videreutdanning på minimum 30 studiepoeng.

Andelen som har masterutdanning, er lavere i Norge enn for eksempel i England og Finland. Disse tallene er fra 2017.

Av barnevernsledere har 48 % en videreutdanning på 30 studiepoeng mens 14 % har en mastergrad 

Kilder

Røsdal, T., Nesje, K., Aamodt, P. O., Larsen, E. H., Tellmann, S. M. (2017). Kompetanse i den kommunale barnevernstjenesten: Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanninger. Oslo: NIFU

Berrick, J. D., Dickens, J., Pösö, T., Skivenes, M. (2017). Care Order Templates as Institutional Scripts in Child Protection: A Cross-system Analysis. Children and Youth Services Review 2017

Har du spørsmål?

Lurer du på noe? Har du innspill til oss?

Kontakt oss på: