Barnevernstjenesten hadde i løpet av 2020 omsorgsansvaret for totalt 9297 barn. Dette er en nedgang på 9 % fra 2016. Barnevernstjenesten har overtatt omsorgsansvaret for 18 % av alle barn som mottar tiltak fra barnevernet.

Hovedpunkter

9 297

9 297 barn fra 0 til 18 år var under barnevernets omsorg i 2020

Det er flest i aldersgruppen 13-18 år som er under barnevernets omsorg

Antallet barn under omsorg har sunket siden 2016

Tallene vi presenterer i denne artikkelen viser hvor mange barn som er under barnevernstjenestens omsorg.

Omsorgsovertakelser er ofte langvarige tiltak, derfor inkluderer disse tallene alle barn som har fått vedtak om omsorgsovertakelse, både gjeldende år og årene før, dersom de fortsatt er under barnevernets omsorg. Tallene er derfor høyere enn det antall barn som får et vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av et bestemt år. 

Det er bare fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som kan gjøre vedtak om omsorgsovertakelse. Les mer om flytting av barn ut av hjemmet.

 

Barn under barnevernets omsorg – etter kjønn

I løpet av 2020 var totalt 9 297 barn og unge, eller 8 pr. 1000, i alderen 0–18 år under barnevernets omsorg, enten i fosterhjem eller institusjon. 

  • Barn som barnevernet har omsorgen for utgjorde 18 % av alle barn som fikk hjelp av barnevernet i løpet av 2020. Per utgangen av året var andelen noe høyere med 22 %.
  • 77 % av alle barn som var plassert utenfor hjemmet ved utgangen av 2020, var barn som barnevernet hadde overtatt omsorgen for.
  • Det er et lite flertall av gutter under barnevernets omsorg. Andelsvis utgjorde guttene 53 % og jentene 47 % i 2020. Kjønnsfordelingen har holdt seg svært stabil over tid.

Antallet barn og unge på vei ned

Etter en periode med økning i antall fra 2003 til 2016, har antallet barn under barnevernets omsorg sunket de siste fire årene. I hele 2020 var det totalt 937 færre barn i barnevernets omsorg, enn i 2016.

Vi har over flere år sett at antallet nye barn med vedtak om omsorgsovertakelse har gått ned Det er dermed en ventet utvikling at antallet barn under omsorg totalt sett, og særlig blant de yngste barna, også ville bli redusert etter noen år med denne trenden.

 

 

Barn under barnevernets omsorg - fylkesoversikt

Store fylkesvise forskjeller

Det er forholdsvis store variasjoner i andel barn som barnevernstjenesten har overtatt omsorgsansvaret for på tvers av fylkene. Sett i forhold til barnebefolkningen, utgjør Troms og Finnmark, og Oslo og Møre og Romsdal ytterpunktene. I Troms og Finnmark var ca. 13 barn pr. 1 000 i alderen 0–18 år under barnevernets omsorg i 2020. Det tilsvarende tallet for Oslo og Møre og Romsdal – nederst på lista - var ca. 6 pr. 1 000. Landsgjennomsnittet var 8 barn pr. 1000.

Barn under barnevernets omsorg - etter alder

Barnevernet har omsorgsansvaret for flest ungdommer i alderen 13-18 år

50 % av barna som barnevernstjenesten hadde omsorgsansvaret for i løpet av 2020 var i aldersgruppa 13 - 18 år.

Sett i forhold til befolkningen i hver av aldersgruppene øker sannsynligheten for å være under barnevernets omsorg med barnets alder. Det vil si at barnevernet i 2020 hadde omsorgsansvaret for flest unge i alderen 13–18 år, med 12,3 pr. 1 000.

Dette er å forvente ettersom omsorgsovertakelser som regel er langvarige tiltak, og barn blir værende under barnevernstjenestens omsorg i flere år.

Tallene viser også at 823 unge gikk ut av barnevernets omsorg fordi de fylte 18 år i løpet av 2020. Når en person blir 18, opphører vedtaket om omsorgsovertakelse. Hvis de selv ønsker det, kan de motta ettervernstiltak, for eksempel ved at de blir boende i samme fosterhjem etter de har fylt 18. Les mer om ettervern og fosterhjem.

Det har vært en nedgang i antall barn og unge under barnevernets omsorg i alle aldersgruppene fra 2016 til 2020. Nedgangen har vært størst blant barn i alderen 0-2 og 3-5 år.

Barn under barnvernets omsorg - fordelt på landbakgrunn

Flere barn med innvandrerbakgrunn under barnevernets omsorg

Av barn som var under barnevernets omsorg i løpet av 2020, hadde 9 % - 876 barn - selv innvandret, mens 12 % - 1 094 barn - var norskfødte med innvandrerforeldre.

En høyere andel av innvandrerbarn under 18 år er under barnevernets omsorg, enn andre grupper. Andel barn under omsorg i befolkningen, fordelt på innvandrerkategori, er kun tilgjengelig per utgangen av året. Antallet her er derfor noe lavere enn i løpet av året.

Ved utgangen av 2020 var 10 pr. 1 000 av innvandrere ​ mellom 0–17 år under barnevernets omsorg. Dette er en høyere forekomst enn for norskfødte barn med innvandrerforeldre og for barn og unge forøvrig, der andelen var 7  pr. 1 000 i alderen 0–17 år. 

Dette funnet avviker fra det Berg et al (2017) finner i sin forskning om innvandreres møter med barnevernet. Deres forskning viser at det er en større andel norskfødte barn med en innvandrerforelder som er under omsorg, enn blant barn som har innvandret.  Årsaken til at de har et lavere tall for barn som har innvandret, kan sannsynligvis knyttes til at de har tatt ut enslige mindreårige fra statistikken.

Fortsatt økning blant barn som selv har innvandret

Det er også verdt å merke seg at mens andelen barn per 1000 i befolkningen ellers under barnevernets omsorg har gått ned fra 2016, så har den gått noe opp for innvandrede barn.

Størst andel blant barn med landbakgrunn fra Asia, Afrika etc.

Blant barn med innvandrerbakgrunn som er under barnevernets omsorg, er det klart flest fra Asia, Afrika etc . Ved utgangen av 2020 var 13 pr. 1 000 av innvandrere mellom 0-17 år fra denne landgruppen under barnevernets omsorg, og tilsvarende tall blant norskfødte med innvandrerforeldre fra disse landene var 9 pr. 1 000.

Blant barn med landbakgrunn fra EU etc.  var forekomsten langt lavere, både blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Les mer om barnevernstiltak blant barn med ulik landbakgrunn.

Kilder

Berg, B., Paulsen, V., Midjo, T., Haugen, G. M. D., Garvik. M. og Tøssebro, J. (2017). Myter og realiteter. Innvandreres møte med barnevernet. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Uttrekk fra fylkesnemndenes fagsystem Sakarias.

Statistisk sentralbyrå. Barnevern.

Statistisk sentralbyrå. Folkemengde.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe? Har du innspill til oss?

Kontakt oss på: