Alle barn busett i fosterheim skal med jamne mellomrom få besøk av ein person som har som oppgåve å undersøke om barnet har det bra.

Tilsynspersonen må vere personleg egna og

  • ha evne å snakke med barn og ta det barnet seier på alvor
  • kunne kontrollere at barnet får god omsorg i fosterheimen
  • bidra til at barnet sin rettstryggleik blir tatt vare på gjennom å varsle kommunen om det er behov for det

Kommunen fosterbarnet bur i har ansvar for å lære opp personar som skal føre tilsyn i fosterheimar.

Vart du nysgjerrig og vil vite meir?

Ta kontakt med kommunen du bur i for å høyre om moglegheitene for å bli tilsynsperson.