Drange, Nina og Hernæs, Øystein M. | Markussen, Simen | Oterholm, Inger | Raaum, Oddbjørn | Slettebø, Tor

I dette prosjektet har Frischsenteret i samarbeid med VID analysert registerdata som inkluderer alle barn og unge i Norge i årene 1994-2018. Forskerne har studert barn og unge med tiltak fra barnevernet, og undersøkt hvordan det går under oppvekst og i voksenlivet. Når barn i fosterhjem sammenlignes med barn som mottar tiltak mens de bor med biologiske foreldre, finner forskerne at det stort sett går like bra, eller bedre med barn plassert i fosterhjem, som med barn som startet med tiltak i hjemmet, dette til tross for at sistnevnte gruppe har en mer uttalt sårbarhet enn førstnevnte. Det er likevel ikke mulig å trekke entydige konklusjoner om effekt av de ulike tiltakene. Selv om analysene blant annet viser at det går bedre med barn som har bodd i fosterhjem enn i institusjon, kan ikke dette tolkes som at fosterhjem generelt er et mer hensiktsmessig tiltak enn institusjon. Grunnen til dette er at institusjonsgruppa har vesentlig høyere risiko for skjevutvikling i forkant av institusjonstiltaket, og er en mer sårbar gruppe sett under ett, enn hva fosterhjemsgruppa er, sett under ett. Denne rapporten er andre del av prosjektet «Barn, unge og familier i barnevernet - en longitudinell registerstudie», som Frischsenteret og VID har gjennomført på oppdrag fra Bufdir. Rapporten er basert på administrative data tilgjengeliggjort for forskning av Statistisk sentralbyrå og Bufdir. Forskningsprosjektet er en videreutvikling av tidligere studier med registerdata og utfall for barn og unge med tiltak fra barnevernet. Forskerne har trukket inn andre registre knyttet til helse, som besøk hos fastlege og BUP, og flere bakgrunnsvariabler enn tidligere. Dette for å få et så godt grunnlag som mulig for å vurdere hvordan det går med barn og unge med tiltak fra barnevernet.

154 s., utgitt av Frischsenteret i 2022.