Slettebø, Tor og Paulsen, Veronika | Axberg, Ulf

I perioden 2009-2012 var det en økning i antall akuttvedtak etter bvl. § 4-6 annet ledd på 47 prosent, mens det fra 2017 til 2020 var en nedgang på 44 prosent. Selv om omfanget av akuttsaker har gått ned senere år, er det fortsatt mange barn og unge som blir akuttplassert, enten med begrunnelse i at de utsetter egen helse og utvikling for alvorlig fare eller at de vurderes å bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Til tross for at det er det i mange tilfeller er nødvendig med en akuttplassering, oppleves det å bli fjernet fra foreldre i en akuttsituasjon som svært stressende for barn og unge. . Foreldrene opplever også stor grad av stress i forbindelse med akuttplasseringer, og både barn og foreldre etterlyser mer medvirkning i akuttsituasjonene. Dette er en siste delrapport fra prosjektet “Familieråd når det haster å finne en løsning”, som ble gjennomført i perioden 2017-2022. Rapporten må leses i sammenheng med funnene i hovedrapporten “Familieråd når det haster” og delrapport 1 “Familieråd i barneverntjenestens arbeid med akuttsaker”. Foreliggende rapport presenterer resultater fra en kvantitativ journalstudie av 329 akuttsaker i det kommunale barnevernet. Journalstudien ble gjennomført høsten 2021. Prosjektet er finansiert av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

81 s., utgitt av VID vitenskapelige høgskole og NTNU Samfunnsforskning i 2022.