Den nasjonale veilederen for standardisert forløp institusjon er faglig normerende for alle institusjoner uavhengig av funksjon/målgruppe og eier. Veilederen gjelder fra 1. januar 2021 og vil bli oppdatert i takt med ny kunnskap og utviklingen av tjenestene. Flere spisskompetansemiljøer i Bufetat og avdelinger i Bufdir har bidratt til å utvikle denne veilederen. Veilederen beskriver oppfølgingen av barnet fra inntak, underveis i tiltaket og overgangen til eventuelle videre tiltak. Standardisert forløp institusjon er utgangspunkt for andre forløp. Veilederen vil bli utvidet med normerende oppgaver for de ulike plasseringsgrunnlagene akutt, omsorg og behandling. Dette dokumentet er delt i to. Del 1 gir en beskrivelse av kravene knyttet til det standardiserte forløpet på alle barnevernsinstitusjoner i Norge. Del 2 gir en beskrivelse av god faglig praksis på området, med tilhørende støttedokumenter. Vedleggene er ikke en del av kravene som stilles i det standardiserte forløpet, men gir anbefalinger for å kunne utføre oppgavene og ivareta viktige elementer i forløpet på en faglig god måte. Det standardisert forløpet legger ingen føringer for miljøfaglig metodikk for utvikling og endring, noe som finnes i de ulike fagmodellene. Veilederen skal gjelde for alle statlige, private og kommunale institusjoner, herunder også Oslo kommune, slik at barn og deres familie møter en felles standard for institusjonsopphold uavhengig av hvilken hjemkommune de tilhører. Standardisert forløp institusjon er utarbeidet for å hindre uønsket variasjon, for å sikre likeverdige tjenester og for å sikre trygge og virkningsfulle tiltak for barn med behov for tiltak i barnevernsinstitusjoner. Videre skal forløpene sikre at institusjonene tar utgangspunkt i felles overordnete målsetninger og kunnskapsgrunnlag. Forløpet legger føringer for arbeidsflyten gjennom hele oppholdet på institusjonen. Medvirkning, kartlegging og samarbeid med familie, skole og barnevern- og helsetjenester og god dokumentasjon er viktige elementer gjennom hele forløpet. Det standardiserte forløpet er bygget opp med ulike faser, og med oppgaver knyttet til de enkelte fasene. Dette beskrives nærmere under, og mer detaljert, i del 2.

22 s., utgitt av Bufdir i 2021.