Bufdir skal styrke enkeltmenneskets muligheter til mestring og utvikling gjennom å fremme en trygg barndom, gode oppvekstsvilkår, likestilling og ikke-diskriminering. I annerledes året 2020, hvor koronapandemien har gjort hverdagen mer krevende for utsatte barn og unge, har det blitt stilt ekstra krav til Bufdir for å levere på dette samfunnsoppdraget. Utgangspunktet for de aller fleste er heldigvis godt. Flesteparten av de vel 1,1 millioner barn og unge i Norge har det veldig bra. De har en trygg oppvekst med gode levekår og fremtidsutsikter, og de klarer overgangen til voksenlivet med utdanning og arbeid godt. Koronapandemien har imidlertid gjort hverdagen mer krevende for barn og unge som allerede lever i utsatte familier eller har egne utfordringer. Stengte skoler og barnehager har ført til at barn og unge som har disse arenaene som fristed fra en krevende hjemmesituasjon, har fått ytterligere belastninger. Fritidsaktiviteter har vært stengt eller redusert grunnet smitteverntiltakene. Flere barn og unge opplever eller står i fare for å oppleve et utenforskap på grunn av situasjonen. Utviklingsarbeidet i 2020 har også i stor grad vært knyttet til å forberede barnevernsreformen som trer i kraft i 2022. Reformen skal gi mer ansvar til kommunene. Forebyggende arbeid og tidlig innsats skal styrkes. Bufdirs oppgaver som fagdirektorat for det kommunale barnevernet blir derfor enda viktigere i årene som kommer. Utviklingen av tjenestekataloger har vært en sentral del av dette arbeidet. Tjenestekatalogene beskriver hvilke tjenester Bufetat har på de ulike områdene og hva vi forventer av statlige, kommunale og private aktører.

182 s., utgitt av Bufdir i 2021.