Bufdir har utredet ulike modeller for videreutvikling av utdanningsprogrammet og registeret av barnefaglige sakkyndige. Utredningen er en oppfølging av Agenda Kaupangs evaluering av utdanningsprogrammet fra 2017. Etter bred kunnskapsinnhenting og dialog med sentrale aktører, vurdere direktoratet at utfordringsbildet på feltet barnefaglig sakkyndighet er stort og komplekst. Feltet mangler helhetlig styring, og det gjenstår utfordringer knyttet både til tilgangen på sakkyndige og kvaliteten på arbeidet...Denne utredningen setter mål for videreutviklingen av feltet både på samfunnsnivå og for berørte målgrupper, og diskuterer konsekvenser av alternative modeller for styring og utvikling i videre forvaltning av utdanningsprogrammet og oversikten over barnefaglig sakkyndige. Som modell for videreutvikling av oversikten over barnefaglig sakkyndige, anbefaler Bufdir at direktoratet får ansvaret for å planlegge, iverksette og evaluere et geografisk avgrenset pilotprosjekt etter modell fra rettspsykiatrien. Som modell for videreutvikling av utdanningsprogrammet for barnefaglig sakkyndige, anbefaler Bufdir at ansvaret for drift og tilbud av utdanningsprogrammet legges til universitets- og høgskolesektoren og at det utvikles et samlet akademisk fagmiljø innen feltet som har ansvar for å drive barnefaglig sakkyndigfaget videre. I tillegg til hovedanbefalingene, fremmer direktoratet også supplerende anbefalinger for styrking av fagfeltet og for videre utredning av enkelte problemstillinger og virkemidler som faller utenfor rammene av oppdraget.

140 s., utgitt av Bufdir i 2021.