Netland, Grethe og Stavrum, Lorentz | Söderström, Kerstin

I 2019 ga Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Høgskolen i Innlandet i oppdrag å utrede spørsmål knyttet til barnevernets ansvar for det ufødte liv. Spørsmålene dreier seg om hva barnevernet og andre tjenester bør gjøre for gravide kvinner som lever i omstendigheter eller med tilstander som vekker bekymring for fosterets helse og det nyfødte barnets omsorgsvilkår. Utredningen omhandler to hovedspørsmål: Om det bør innføres en adgang eller plikt for helsepersonell til å melde bekymring til barnevernet ved nærmere definerte risikoforhold, og hvilke tiltak som så fall bør settes inn overfor den gravide. Det redegjøres for hvilke omstendigheter og tilstander hos den gravide som eventuelt bør utløse en bekymringsmelding til barnevernet – blant annet psykisk sykdom, vold og psykisk utviklingshemning. Svært ofte er problemene sammensatte og komplekse, der flere risikoforhold er til stede.

154 s., utgitt av Høgskolen i Innlandet i 2021.