Formålet med veilederen er å gi en oversikt over de rettslige rammene i et stort og fragmentert rettskildebilde. Veilederen gir føringer for hvilke avveininger av ulike hensyn som må gjøres i forskjellige situasjoner hvor bilder, film og lydopptak er aktuelt. Veilederen inneholder ikke detaljerte henvisninger til konkret regelverk. Ved behov for konkrete hjemmelshenvisninger anbefales oppslag i utredningen. Veilederen omfatter bilde, film og lydopptak som dokumenterer barns hverdagsopplevelser. Veilederen omfatter ikke bilde, film og lydopptak som tas, deles og arkiveres i en faglig sammenheng i barnevernet eller på institusjonene, for eksempel i forbindelse med utredning, saksbehandling eller terapeutisk behandling. Veilederen tar hovedsakelig utgangspunkt i problemstillinger knyttet til barneverninstitusjoner og fosterhjem, men kan også anvendes så langt den passer i barneverntjenesten for øvrig, som for eksempel i omsorgssentre, kommunale botiltak og sentre for foreldre og barn.

13 s., utgitt av Bufdir i 2021.