I denne undersøkelsen kartlegges behovet for kompetanse og kompetansehevingstiltak om vold og overgrep mot barn og unge blant ansatte i barnehage, skole og offentlige tjenester som jobber med barn og unge. Undersøkelsen er gjennomført i 2020, og består av en spørreundersøkelse på nett og kvalitative dybdeintervjuer. Utvalget i nettundersøkelsen består av ledere i barnehage, skole, barnevern, PP-tjenesten, helsestasjonene/skolehelsetjenesten og habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). Dybdeintervjuene ble gjennomført med ansatte i fagdirektoratene (, Politidirektoratet og Utlendingsdirektoratet), samt ansatte i politiet, BUP, familievernkontor og barnevernet. Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på oppdrag for Bufdir.

145 s., utgitt av Sentio Research Norge i 2021.