Dette informasjonsheftet er et virkemiddel i videreutvikling av omsorgstilbudet for barn utsatt for menneskehandel. Formålet med informasjonsheftet er først og fremst å rette fokus på menneskehandel med barn i Norge, dernest å være et verktøy for Bufetats tiltaksapparat ved plassering av mindreårige ofre for menneskehandel, med fokus på god miljøterapi. Målgruppen for dette informasjonsheftet er ansatte i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre, men vil også være nyttig for ansatte i fagteam og fosterhjemtjenester

74 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2012.