Kommunale læringsnettverk

Læringsnettverk skal bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold og behov. Et læringsnettverk består av flere kommuner som på tvers av kommunegrenser danner fagfellesskap og initierer utviklingsprosjekter for å styrke lokale tjenester og tilbud rettet mot utsatte barn og familier.

Formålet er kvalitetsutvikling gjennom samarbeid

Samarbeidet skal føre til bedre tjeneste- og tiltaksløsninger for barn og familier i barnevernet, også i de små kommunene. Utvikling av fagfellesskap på tvers av kommunegrenser skal bedre tilrettelegge for veiledning og kollegastøtte for de ansatte.

Hva skal læringsnettverkene gjøre?

Kommunene i læringsnettverkene skal:

  • Utvikle en overordnet plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling som kan gjelde for kommunene i nettverket.
  • Sette i gang utviklingsprosjekter med utgangspunkt i lokale risiko- og tilstandsvurderinger.
  • Legge til rette for fagmiljøer på tvers av kommunegrensene som kan bistå med kollegaveiledning, og gi støtte i arbeid med enkeltsaker.

Kommunale læringsnettverk er inspirert av erfaringene i Nord-Trøndelag, der kommunene har etablert lignende nettverk med hjelp fra Fylkesmannen og KS. Samarbeidet har blant annet resultert i felles lederutvikling for barnevernsledere og felles barnevernsvakt.

Økonomisk støtte til utviklingsprosjekter i læringsnettverkene

Læringsnettverkene kan søke fylkesmannen om stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter. Midlene kan blant annet brukes til å dekke deler av kommunenes kostnader til utviklingsarbeid. Dette kan være prosjektledelse eller oppfølging fra eksterne kompetansemiljøer som kan bistå med opplæring, kvalitetssikring og evaluering.

Bufdir har utarbeidet retningslinjer som nærmere angir forventninger til arbeidet i læringsnettverkene og gir føringer for tildeling av stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter. 

Det er i løpet av 2019 tildelt nye midler som skal deles ut som stimuleringsmidler til utviklingsprosjekt som tar sikte på å styrke kommunalt fosterhjemsarbeid. For mer informasjon om dette, og om hvordan nettverkene kan søke om stimuleringsmidler, se retningslinjer:

Kontakt

kompetansesatsingen@bufdir.no

Det er i løpet av 2019 tildelt nye midler som skal deles ut som stimuleringsmidler til utviklingsprosjekt som tar sikte på å styrke kommunalt fosterhjemsarbeid. For mer informasjon om dette, og om hvordan nettverkene kan søke om stimuleringsmidler, se retningslinjer nedenfor.