Barnevern + skole = Skolelos

Vi vil takke for interessen for å delta i utprøvingen av Skolelos i 2021. Det er nå fulltallig.

For året 2021 er vi nå på utkikk etter å inngå samarbeid med tre nye barnevernenheter. En heltidsansatt i det kommunale barnevernet vil få dekket kr 350 000 av utgiftene forbundet med lønn, reise, med mer, samt få opplæring og veiledning i skolelosmodellen gjennom hele året.

Unge med tiltak fra barnevernet klarer seg dårligere på skolen enn andre jevnaldrende. Hjelpetiltaket Skolelos skal gi barneverntjenesten kompetanse på å støtte og følge opp ungdom slik at de kan mestre skolen. 

Hva er Skolelos

Skolelos er et nytt, kunnskapsbasert hjelpetiltak som skal øke skolegjennomføring blant ungdom med barnevernstiltak i hjemmet. Tiltaket utgjør ett av flere prosjekter i Bufdirs satsing for å bedre skole- og opplæringssituasjonen for barn i barnevernet.

Skolelos retter seg mot ungdom i alderen 12-18 år som mottar hjelp fra barneverntjenesten og har behov for støtte til å mestre skolehverdagen.

Målet med tiltaket er å bedre ungdommens skolesituasjon og hindre frafall fra videregående opplæring.

Alle skal ha like skolemuligheter

Det å mestre skolen og gjennomføre videregående opplæring er blant de viktigste beskyttelsesfaktorene mot utenforskap i voksen alder. Men for mange ungdom i barnevernet er skolen utfordrende. Sammenlignet med andre jevnaldrende har barn og unge med barneverntiltak langt lavere karakterer på ungdomsskolen og mye større risiko for ikke å fullføre videregående opplæring.

Tiltaket Skolelos er utviklet for å imøtekomme denne problematikken. 

Ungdommen i sentrum

Skolelos innebærer tett en-til-en oppfølging, og medvirkning er sentralt. Tiltaket skal være brukerstyrt og frivillig, og ungdommens mål og ønsker er styrende. Gjennom Skolelos får de unge verktøy til selv å være med å bestemme og utvikle sine egne løsninger. Skolelosen skal gjennom veiledning tilrettelegge for at ungdommen setter egne mål og jobber for å nå disse.

Skolelos er utviklet med utgangspunkt i tilskuddsordningen Los og oppfølgingsmodellen Supported employment (SE). Los-ordningen kjennetegnes av tett, individuell oppfølging.

SE er en metodikk der grunntanken er å få frem den enkeltes ressurser gjennom individuell og tilpasset oppfølging i en normal arbeids- eller skolesituasjon. Studier av SE viser at tilnærmingen kan gi dobbelt så god effekt som mer tradisjonelt inkluderingsarbeid.

Hvordan jobber en skolelos

Skolelosens primære oppgave er å tilrettelegge for en bedre skolesituasjon, og å hjelpe ungdommen til å ta ansvar for eget liv. Skolelosen jobber prosessbasert, og støtter ungdommen til å se valgmuligheter og konsekvenser av sine valg.

Skolelosen jobber etter tre kjerneprinsipper:

1. Tett, individuell oppfølging:

Skolelosen jobber med tett og individuelt rettet oppfølging. Tid og fleksibilitet til å møtes ofte og på kort varsel er sentralt. For å kunne følge opp den enkelte ungdom på en god måte, arbeider en skolelos med få ungdom av gangen.

2. Medvirkning og selvbestemmelse:

I Skolelos-tiltaket er det alltid ungdommen som «holder i rattet». Skolelosen og ungdommen samarbeider i kontinuerlige forbedringssirkler (losloop). Her utvikler ungdommen sine egne løsninger. Skolelosen tilbyr tilrettelegging, og skal gjennom veiledning og bruk av åpne spørsmål bidra til at ungdommen setter egne mål og jobber for å nå disse. Det er avgjørende for prosessen å ha konstruktive evalueringssamtaler rundt måloppnåelse: Hva fikk en til? Hva var krevende? Og hvordan kan ungdommen eventuelt tenke og handle annerledes for å nå sine mål?

3. Lære i ordinær aktivitet:

Skolelosmodellen er basert på en ide om at læring og refleksjon skjer best i ordinær aktivitet. Som skolelos vil en først og fremst støtte opp om aktiviteter som leder til mestring innenfor ordinær skole. Ungdommen skal i løpet av kortest mulig tid prøve seg i ordinære situasjoner, eksempelvis i klasserommet. Skolelosens oppgave er å bidra til at det lar seg gjennomføre på en god måte.

Tre arbeidsmål er i tillegg sentrale i skolelosens arbeid:

  1. samarbeide med skolene
  2. samarbeide med foreldrene, og jobbe for at de kan bli en god støtte for ungdommen i skolesammenheng
  3. være en støtteperson for ungdommen i møte med ulike offentlige tjenester

Skolelos-modellen:

Skolelos-modellen. Står også beskrevet i teksten (under bildet)

Skolelos-modellen består av tre steg, hvor oppstart og avslutning av arbeidet er tydelig definert, mens steg tre åpner for individuelt tilpasset arbeid med hver enkelt ungdom: 

  1. Oppstart: Skolelos møter ungdommen på ungdommens arena. Samarbeid igangsettes. 

  2. Samarbeidet/Losloop: Skolelos og ungdom samarbeider i kontinuerlige forbedringssirkler, der de sammen utarbeider konkrete handlingsmål, og jobber for å nå disse. Handlingsmålene revideres kontinuerlig.

  3. Veien videre: 

a. Evaluering: Basert på kvalitative og kvantitative kriterier, vurderer ungdom og Skolelos resultater og veien videre minst hver tredje måned. 

b. Avslutning: Tiltaket avsluttes når ungdommen ønsker det, eller når målene med tiltaket er oppnådd – senest innen 9 måneder. Skolelos og ungdom vurderer behov for videre hjelp og støtte framover.

Opplæring og veiledning

For å sikre ønsket kompetanse og likhet i forståelse av arbeidsmodell gjennomgår alle som skal jobbe som skolelos opplæring i regi av Bufdir.

Mesteparten av denne opplæringen skjer digitalt via kurs på egen opplæringsplattform hos KS Læring. I tillegg vil vi også ha en regional- og en nasjonal samling i løpet av året.

Samtidig vil fagansvarlig benytte Teams til å møtes, gi opplæring og veiledning, og generelt holde kontakt med den enkelte Skolelos underveis. Det vil også være anledning til å diskutere og få konkret hjelp i situasjoner/saker mer eller mindre kontinuerlig.

Kompensasjon

Bufdir vil kompensere totalt tre deltakerkommuner/barnevernstjenester med kr 350 000,- for året 2021.