Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK) skal styrke og utvikle et likeverdig behandlingstilbud til den samiske befolkningen innen det statlige barne- og familievernet i Bufetat, region nord.

Vi på kompetansesenteret jobber for å  ivareta samiske barn, unge og familier og deres kulturelle bakgrunn i deres møte med det statlige barnevernet og familievernet. Vi skal være ledende i fagutviklingen med familierelaterte utfordringer i de samiske samfunnene, samt være medspiller i Bufetats arbeid med andre etniske minoriteter og flerkulturelle miljøer.

Hva kan RESAK bistå med?

  • Utvikling tjenester og tilbud til den samiske befolkningen ved å tilpasse behandlingsopplegget til samiske klienters kulturelle og språklige bakgrunn.
  • Utarbeide metoder som ivaretar det i kulturelle perspektivet og regionens demografiske forhold
  • Opplæring og støtte til enheter i Bufetat med ansvar for den samiske befolkningen.
  • Forsknings- og erfaringsrelatert utviklingsarbeid innenfor behandling, forståelse, og arbeidsmetoder for å ivareta kulturperspektivet.
  • Undervisning, veiledning og konsultasjoner.
  • Samarbeid med universiteter, høyskoler, urfolksinstitusjoner.
  • Praksisplasser og hospitering.

 

Samisk kultur og tilhørighet

Dagens moderne samiske samfunn er i stadig endring og utvikling. De samiske samfunnene er svært ulike; fra de tradisjonelle samiske bosetningsområdene til de store byene. Dagens samiske kultur eksisterer derfor i et flerkulturelt og interetnisk spenningsfelt.Samisk tilhørighet formidles på flere måter og mange familier slites mellom norske og samiske oppdragelsesformer. Dette kan føre til usikkerhet og utrygghet i foreldrerollen.

Flerkulturelt perspektiv

Samer har i generasjoner levd i flerkulturelle samfunn. Dette gir oss ekstra perspektiv til å håndtere ulike familiesystemer, uavhengig av etnisk tilhørighet. Erfaringen brukes i alt vårt arbeid, både i behandling, veiledninger, konsultasjoner og undervisning.