Veilederen "Sammen for et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig samarbeid." er et verktøy for inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern og innholder råd for gode avtaleprosesser og maler for avtaler. Veilederen er utviklet i et samarbeid mellom KS,  Bufdir og Barne- og likestillingsdepartementet.

Maler for samarbeidsavtaler

Eksempel på prosess

I Hordaland har KS og Bufetat, region vest samarbeidet om en prosess for å inngå en overordnet samarbeidsavtale. KS Hordaland har fasilitert avtaleprosessen.