Private og kommunale institusjoner og sentre for foreldre og barn kan bare benyttes når de er godkjent av Bufetat. 

Alle private og kommunale institusjoner må søke om godkjenning. Vilkår for godkjenning fremgår av

Godkjenning av sentre for foreldre og barn

Denne forskriften gjelder for sentre for foreldre og barn og den delen av sentrenes virksomhet som gjelder heldøgnstjenester. Forskriften gjelder for beboere ved senteret og ikke for personer som mottar hjemmebaserte tilbud fra senteret. Forskriften skal sikre at sentre for foreldre og barn ivaretar sine oppgaver overfor beboerne slik at beboerne får et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud, uansett hvilket senter de har opphold ved.

Søk om godkjenning av privat eller kommunal barneverninstitusjon og senter for foreldre og barn

Det er Bufetat som gjør vedtak om godkjenning. Den enkelte institusjon sender søknad om godkjenning til det regionkontoret det geografisk hører til. Institusjoner som geografisk er plassert i Oslo kommune sender søknad til Barne- og familieetaten i Oslo kommune.

Vedtak om godkjenning er enkeltvedtak og kan påklages til Bufdir. 

Etterfølgende kontroll

Etter at godkjenning er gitt kan Bufetat når som helst, og på den måten som regionen finner hensiktsmessig, føre kontroll med at vilkårene for godkjenning er til stede.

Dersom institusjonen ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning, skal statens regionale barnevernmyndighet treffe vedtak om bortfall av godkjenning. Hvis særlige hensyn tilsier det, og det anses forsvarlig ut fra hensynet til beboerne, kan det i stedet fastsettes en frist for retting av de mangler som medfører at vilkårene for godkjenning ikke lenger er til stede.