Bufdir har utarbeidet et informasjonsskriv med sjekkliste om barnevernets arbeid med barn av fremmedkrigere.

Informasjonsskrivet redegjør for juridiske og barnevernsfaglige forhold knyttet til ulike situasjoner som kan oppstå, og som barnevernstjenesten må forholde seg til.

Les informasjonsskrivet og sjekklisten. Ved eventuelle endringer vil oppdatert versjon bli publisert her.

Bufdir bistår med råd og veiledning til berørte barnevernstjenester som skal ivareta det enkelte barn som kommer til Norge.

Kontaktinformasjon Bufdir

Seniorrådgiver Agnete Krogvig, tlf: 466 16 492.
Seniorrådgiver Unni Nygaard, tlf: 466 19 798.
Seniorrådgiver Ingrid Stokkeland, tlf: 466 17 889. 
Avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem, tlf: 466 16 809.