Tilliten til barnevernet er lavere blant personer med innvandrerbakgrunn  enn i befolkningen generelt. En ny undersøkelse fra IPSOS for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser samtidig at det er betydelige variasjoner mellom landene som er undersøkt. Personer med bakgrunn fra Bosnia-Herzegovina har høyest tillit til barnevernet, mens personer med bakgrunn fra Pakistan har lavest tillit.

–Funnene gir grunn til bekymring fordi frykten for barnevernet kan føre til at barn og familier som har behov for hjelp ikke får det, sier assisterende direktør i Bufdir Kjetil A. Ostling. Nær 30 prosent av personene i «innvandrerutvalget» vil ikke ta kontakt med barnevernet av frykt for hva barnevernet vil gjøre med barna deres, viser undersøkelsen. Forskning viser at personer med innvandrerbakgrunn ikke er overrepresentert når det gjelder omsorgsovertagelser, men klart overrepresentert når det gjelder hjelpetiltak, som gratis barnehage, andre økonomiske hjelpetiltak og råd og veiledning , sier Ostling.

Undersøkelsen fra IPSOS har undersøkt tillit til og kunnskap om barnevernet blant personer med bakgrunn fra Bosnia-Herzegovina, Somalia, Vietnam, Irak, Pakistan og Polen. Resultatene viser at graden av tillit varier. I utvalget som er spurt svarer hele 42 prosent med bakgrunn fra Pakistan at de har liten eller lav tillit til barnevernet. 34 prosent av de spurte fra Somalia svarer det samme. Samtidig viser undersøkelsen at nesten halvparten (49 prosent) av de spurte med somalisk bakgrunn har meget stor tillit eller ganske stor tillit til barnevernet.

Over halvparten (54 prosent) av de spurte med innvandrerbakgrunn i undersøkelsen sier de ville tatt kontakt med barnevernet dersom de var bekymret for et barn. Men også her er det store variasjoner mellom landene. Kun 37 prosent av de spurte med polsk bakgrunn ville tatt kontakt med barnevernet om de var bekymret for et barn.

–Denne undersøkelsen er viktig for oss i det videre arbeidet med å bygge tillit til barnevernet blant personer med innvandrerbakgrunn. Et meget viktig funn er at påfallende mange i undersøkelsen har liten eller ingen kjennskap til barnevernets arbeid. Her har både vi i Bufdir og det kommunale barnevernet en jobb å gjøre framover, sier Ostling.