Ansatte og ledere i kommunalt barnevern etterlyser flere og mer tilrettelagte kompetansehevingstiltak. Det viser en ny rapport fra Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Direktoratet vil benytte rapporten i arbeidet med å heve kvaliteten og kompetansen i barnevernstjenestene

På oppdrag fra Bufdir har NIFU kartlagt syn på kompetanse og rammevilkår for kompetanseheving i barnevernstjenestene. I tillegg har de vurdert hvorvidt det er samsvar mellom kompetansebehov definert av direktoratet og læringsutbyttebeskrivelser i bachelor- og masterutdanningene i barnevern og sosialt arbeid, samt relevante etter- og videreutdanninger. Formålet med rapporten er å fremskaffe kunnskap om kompetansebehovet i barnevernstjenestene. Rapporten benyttes inn i Bufdirs kartlegging av kompetansebehov i barnevernstjenesten.  

Relevante utdanninger, men ansatte opplever i liten grad at de er forberedt på arbeidslivet

NIFU finner at det er store forskjeller i studieplaner og læringsutbytte mellom ulike utdanningsinstitusjoner. Samtidig viser gjennomgangen av bachelor i barnevern og sosialt arbeid at de stort sett dekker kompetansebehovet i barneverntjenestene. Dette bildet nyanseres imidlertid av at kun 36 % av de ansatte mener deres grunnutdanning i stor eller svært stor grad ga dem et godt grunnlag for å arbeide i barnevernstjenesten.

Ansatte med videre- og masterutdanning er mer fornøyd med sin kompetanse

NIFUs undersøkelse viser at det er svært mange barnevernsansatte med utdanning utover grunnutdanning. Disse er mer fornøyd med det faglige grunnlaget fra utdanningen og de vurderer egen kompetanse som høyere enn det ansatte uten videreutdanning og master gjør. Ansatte med videreutdanning er også ettertraktet på jobbmarkedet, ifølge barnevernledere i undersøkelsen. Ledere i barneverntjenesten etterspør flere barnevernspedagoger og sosionomer med videreutdanning, mens de ikke i like stor grad ser behov for ansatte med masterutdanning.

Vurderer egen kompetanse som god, men uttrykker mangler på enkelte områder

Barnevernsledere og ansatte vurderer sin egen kompetanse som god på de fleste områder. Samtidig trekker brukerorganisasjonene frem et behov for kompetanseheving knyttet til de ansattes kommunikasjonsferdigheter og personlige kompetanse, som selvrefleksjon, empati, omsorg, evne til å motivere og samarbeide med andre. Ledere og ansatte opplever at det er god kompetanse i å trygge barn og skape rom for samtaler i deres tjenester, men vurderer egen kompetanse som lavere når det gjelder å samarbeide systematisk med barn og familier. I tillegg uttrykker ledere og ansatte mangler i kompetanse når det gjelder systematikk i arbeidet, metoder, dokumentasjon og analytiske ferdigheter. 72 % av de ansatte sier at de i noen eller stor grad utfører oppgaver de trenger mer kompetanse for å utføre.

Barnevernsledere ønsker kompetanseheving som er tilpasset arbeidshverdagen

Barnevernsledere ønsker seg opplæring og veiledning i jobbsituasjonen, økte ressurser, styrking av grunnutdanningen og et bedre tilbud av etter-, videre- og masterutdanninger. Manglende finansiering og vansker med å tilpasse kompetanseheving til det daglige tilbudet fremheves som de største hindrene for kompetanseheving.

Rapporten er en del av Bufdirs kartlegging av kompetansebehov i barnevernstjenesten og vil også benyttes inn i andre deler av kompetansesatsingen for kommunalt barnevern (jf. Kompetansestrategien «Mer kunnskap – bedre barnevern» 2018 – 2024) for å sikre en tilpasning av kompetansetiltakene til tjenestenes arbeidshverdag og behov.