Den nye representative undersøkelsen Befolkningens holdninger til barnevernet viser at hele 71 prosent har et godt eller nøytralt inntrykk av det norske barnevernet.

- Vi hører stadig om tillitskrise til barnevernet, men denne omfattende befolkningsundersøkelsen viser at 71 prosent faktisk har et godt eller nøytralt inntrykk av det norske barnevernet. Det er godt nytt. Barnevernet er avhengig av tillit, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Undersøkelsen skiller ikke mellom kommunalt og statlig barnevern, men ser på det samlede inntrykket og tilliten.

Inntrykket av barnevernet blir bedre

I undersøkelsen forteller 4000 personer om sin kunnskap om, holdninger til og tillit til barnevernet. Dette er den første undersøkelsen i sitt slag, men sett opp mot lignende spørsmål i Norsk monitor de siste årene ser det ut til at inntrykket forbedres jevnt og trutt. 62 prosent oppgir nå at de har høy tillit til barnevernet.

- Vi som jobber med barnevernet må alltid jobbe for å ha høyest mulig tillit, men det er ikke til å komme forbi at med så kompliserte problemstillinger som barnevernet jobber med vil vi aldri få 100 prosent tillit i befolkningen. Når foreldre for eksempel mister omsorgen for et barn vil det for de aller fleste være så sårt og vanskelig at vi ikke kan forvente at de kun er positivt innstilt til tjenesten. Vi skal rette oppmerksomheten mot de 23 prosent som har et negativt inntrykk av barnevernet, og jobbe for å redusere dette tallet, sier Trommald.

De som har sitt hovedinntrykk av barnevernet fra sosiale medier og personer med lav utdanning har dårligst inntrykk av barnevernet.

De fleste ville meldt bekymring

Undersøkelsen viser at de aller fleste – 94 prosent – ville meldt fra dersom de var bekymret for om et barn i deres nærhet ble utsatt for omsorgssvikt. En tredel av de med dårlig inntrykk oppgir at de sannsynligvis ikke ville meldt fra til barnevernet om de var bekymret for et barn.

I 2016 kom det totalt 58 000 bekymringsmeldinger til de kommunale barnevernstjenestene, som gikk gjennom meldinger for 4,5 prosent av barnebefolkningen.

- Det er viktig at alle i barnevernet og forvaltningen jobber for å få mest mulig åpenhet om tjenesten. Vi må få ut de gode historiene! Jeg synes vi skal ha en visjon om at alle som er bekymret for om barn har det bra skal melde bekymring, sier Trommald.