Rapporten konkluderer med at behandlingstiden i MultifunC er kortere enn andre behandlingstiltak på barnevernsinstitusjoner. I begge var det nedgang i bruk av rusmidler, utagerende og regelbrytende atferd, og det var ingen forskjeller mellom MultifunC og andre behandlingsinstitusjonene. For både MultifunC og de andre behandlingsinstitusjonene var forekomsten av kriminalitet imidlertid fortsatt høy, i tillegg til at få hadde videregående skolegang. Rapporten konkluderer med at det fortsatt er behov for å styrke behandlingstilbudet til denne målgruppen.   

«Behandling av utagerende ungdommer på barneverninstitusjoner to år etter inntak – Evaluering av behandlingsmodellen MultifunC (2018)» er gjennomført av Universitetet i Tromsø – RKBU Nord og NKVTS Oslo. Studien inkluderer 148 ungdommer– 71 som var plassert på MultifunC og 77 i annen barnevernsinstitusjon (Best Available Residential Treamtment - BART). BART inkluderer statlige og private barnevernsinstitusjoner og behandlingskollektiv, men ikke ruskollektiv.

Metode

Studien benytter kvasi-eksperimentell metode ved å sammenligne grupper som er like før behandlingen på de ulike barnevernsinstitusjonene. Ungdommene som ble inkludert i begge behandlingsinstitusjonene var like på kjønnsfordeling, aldersfordeling, grunnlag for plassering, i tillegg til at de har tilsvarende risikonivå målt med et standardisert risikokartleggingsverktøy som heter YLS/CMI. 

Datagrunnlag

Ungdommer ble inkludert i studien i perioden mellom 2010 og 2013. Studien har gjennomført datainnsamling på fire tidspunkt: ved inntak, seks måneder etter inntak, ett år etter inntak og to år etter inntak. Studien inkluderer data basert på egen-rapporterte data fra ungdommene selv via spørreskjema og semi-strukturerte intervju (YSR – eksternalisering og internalisering, SRD - regelbrytende adferd og EuroADAD – kartlegging av utfordringer). Kartlegging av behandlingstilbudet gjennom intervju med ansatte. Kriminalitet og utdanningsnivå (videregående skole) basert på registerdata fra SSB. Barnevernstiltak og bosted basert på data fra saksbehandlingssystemet til det statlige barnevernet. Det er frafall på de egenrapporterte dataene, men forskerne bak studien har gjennomført frafallanalyser og konkluderer med at det ikke var systematiske skjevheter i frafallet som umuliggjør analyser.

Hovedfunn fra evalueringen av behandlingsmodellen MultifunC

  • Gjennomsnittlig behandlingstid på MultifunC var 274,8 dager og for BART 424,7 dager.
  • Det var reduksjon i bruk av rusmidler, utagerende og regelbrytende atferd i både MultifunC og BART.  Det var ingen forskjeller mellom MultifunC og BART.  
    • Til tross for reduksjon i bruk av rusmidler brukte ca. 50% av ungdommene i både MultifunC og BART hasj ukentlig eller oftere to år etter inntak.
    • 18 ungdommer som rapporterte ingen bruk av tyngre rusmidler ved inntak begynte å bruke et tyngre rusmiddel etter opphold (ni fra MultifunC og ni fra BART). 
  • To år etter inntak var forekomsten av kriminalitet fortsatt høy i både MultifunC og BART.
    • Ca. 50 % av ungdommene er siktet en eller flere ganger etter opphold.