Hva er det viktig å huske på når media ringer og ønsker informasjon om barnevernssaker eller intervju med ansatte i barnevernstjenesten? Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en veileder i mediekontakt rettet mot barnevernslederne i kommunale barnevernstjenester.

Åpenhet bygger tillit

Det kan være mange vanskelige avveininger som må gjøres når man har kontakt med media om barnevernssaker. Hensynet til taushetsplikten, hva som er til barnets beste og behovet for åpenhet i barnevernet vil spille inn.

Mange barnevernsledere har vært usikre på hvordan de skal håndtere mediehenvendelser og hvilket mulighetsrom for kommunikasjon med mediene som finnes.

Derfor har Bufdir nå laget en digital veileder med gode råd for mediekontakt.

Barnevernet utfører et viktig arbeid på vegne av samfunnet og er avhengig av tillit i befolkningen for å lykkes. Et åpent forhold til pressen vil kunne gi barnevernet en unik mulighet til å vise hvordan de jobber, hvilke utfordringer som foreligger og sette søkelyset på viktige temaer.

Ved å kommunisere arbeidet barnevernet gjør, forklare hvordan barnevernet arbeider og redegjøre for eventuelle utfordringer og vurderingsfeil, vil barnevernet bygge viktig tillit. Åpenhet og innsyn i barnevernets virksomhet er derfor et mål i seg selv.

Veilederen inneholder råd om hvordan man kan skape et åpnere barnevern og den viser hvilket rom barnevernet har til å gi uttalelser, både generelt og i enkeltsaker.

Noen av rådene i veilederen

Bygg relasjoner - vær proaktiv

Det er viktig å bygge gjensidig tillit og gode relasjoner til administrasjonen, rådmann, folkevalgte og egne medarbeidere. Gi god informasjon om utviklingen i barns oppvekstforhold, om utvikling i tjenesten, og vær åpen om utfordringer og viktige veivalg. Vær i forkant når du vet at kritiske saker er under oppseiling.

Ikke vent på at journalisten i lokalavisa ringer deg. Ta kontakt om en nyhet du vil formidle. Barnevernet besitter kunnskap, tall og fakta om utviklingstrekk og trender som kan brukes for å formulere budskap i mediene.

Ikke si "ingen kommentar" når journalisten ringer

I veilederen finner du råd om hvordan man kan håndtere henvendelser fra media. Et viktig tips er å unngå å svare "ingen kommentar".

Skaff deg oversikt over hvilke opplysninger journalisten har og hvilke kilder journalisten baserer saken på. Forklar journalisten din plikt til å være lojal overfor barnets behov og interesser både på kort og lang sikt. Er det kjent hva slags vedtak som er fattet kan du beskrive vilkårene for slike tiltak og hva slags situasjoner som omfattes av bestemmelsen.

Den beste måten å motvirke ubalansert omtale i media er å fremsette konkrete krav med utgangspunkt i «Vær Varsom-plakaten».

Vær åpen uten å bryte taushetsplikten

Taushetsplikten setter skranker for hvilke opplysninger som er offentlige. Det finnes unntak til den lovbestemte taushetsplikten og det er viktig at disse unntakene vurderes i hver enkelt sak for å se om det er opplysninger som bør og kan gis.

Veilederen gir gode råd til hvordan barnevernet kan være åpne samtidig som taushetsplikten ikke blir brutt.

Når barnevernet blir kontaktet av mediene kan det være en krevende oppgave å vite hvilke opplysninger som kan gis med tanke på taushetsplikten. Barnevernet må også foreta avveininger med hensyn til samfunnets behov for informasjon og hensynet til det enkelte barn i den konkrete saken

Barnevernet må bli trygge i sin rolle som formidlere av viktige emner til mediene. Det er et mål at barneverntjenesten blir tryggere på hva de kan uttale seg om i enkeltsaker. Selv om barnevernet har taushetsplikt, finnes det flere muligheter for å være åpen og informere om barnevernets arbeid.