Endringsforslaget kommer fra et ekspertutvalg som ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til regionreform. Utvalget foreslår å overføre Bufetats ansvar for barnevernets andrelinje og familievernet til fylkeskommunene. Utvalget mener større fylkeskommuner vil ha forutsetninger for å overta Bufetats tjenester, som da kommer nærmere kommunene og innbyggerne.

Bufdir påpeker at fylkeskommunal drift av barnevernet i ti selvstendige fylker vil gi færre stordriftsfordeler og økt utgiftsnivå, stikk i strid med samfunnets forventninger til tjenester som skal utføres av offentlig sektor.

Direktoratet mener utvalget ikke ser behovet for nye, spesialiserte tjenester og mer kompetanse, som gjør det nødvendig med en nasjonal organisering. Direktoratet viser til at Bufetat selv har vært nødt til å flytte oppgaver opp fra fem regioner til nasjonalt nivå for å sikre god økonomisk drift, mengdetrening og kvalitet.

Forslaget om oppgaveoverføring vil heller ikke gi distriktspolitiske gevinster, siden Bufetat allerede har institusjoner og regionkontorer spredt utover hele landet.

Familievernet og adopsjonsområdet er også spesialiserte tjenester som etter vårt syn heller ikke bør overføres til fylkeskommunene, skriver Bufdir i høringsuttalesen.

Les høringsuttalelsen fra Bufdir.