For å kunne søke om stebarnsadopsjon kreves det at du har oppfostret barnet i minst 5 år og har, eller har hatt, en foreldrerolle for barnet frem til barnet fyller 18 år. Det kan gjøres unntak fra kravet om oppfostringstid hvis det er særlige grunner til det. Når adopsjonen er gjennomført, er den endelig og kan ikke på noe tidspunkt oppheves.

Hvem kan søke om stebarnsadopsjon?

Du kan søke

 • Dersom du er gift eller samboer med barnets forelder.
 • Etter samlivsbrudd, dersom du tidligere har vært gift eller samboer med barnets forelder.
 • Etter barnets forelders dødsfall, dersom dere var gift eller samboere da vedkommende døde.

Både partnere av ulikt og likt kjønn kan søke om stebarnsadopsjon.

Slik er prosessen:

Trinn 1: Fyll ut og send søknad om stebarnsadopsjon

Hva skal søknaden inneholde?

Når du søker om stebarnsadopsjon skal du benytte Bufdirs søknadsskjema (bokmål)/søknadsskjema (nynorsk)

Sammen med søknaden skal du legge ved:

Bufetat vil ved behandling av søknaden vurderer hvilke andre vedlegg som er nødvendige for å opplyse saken.

Merk:

Med bekreftet kopi menes at den må være bekreftet av advokat eller offentlig tjenestemann. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig.

Hvor sender jeg søknaden?

Søknad om stebarnadopsjon skal sendes til den regionen i Bufetat hvor du bor.

Kontaktinformasjon/ adresse Bufetat 

Trinn 2: Partene får uttale seg

Sakens parter

I en stebarnsadopsjon er det flere parter:

 • Barnet
 • Barnets biologiske mor
 • Barnets biologiske far
 • Du som søker om å stebarnsadoptere

Partenes rett til å uttale seg

Alle partene i en adopssjonssak har rett til å uttale seg. Dersom en part ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, blir personen varslet når adopsjonsøknaden er mottatt i Bufetat.

Dette forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder, og ellers inneholde det som anses påkrevet for at parten på forsvarlig måte kan ivareta sin interesse i saken. Parten får da anledning til å uttale seg innen en fastsatt frist, som regel innen ca tre uker.

Når du søker om stebarnadopsjon skal din ektefelle eller samboer skrive under på søknadsskjemaet, slik at det blir ikke sendt særskilt forhåndsvarsel til vedkommende.

Samtykke fra den som har foreldreansvar for barnet er et absolutt vilkår for å kunne gjennomføre en adopsjon. En uttalelse fra en forelder uten foreldreansvar vil også ha betydning for avgjørelsen av søknaden.

Barnets mening skal som hovedregel innhentes i en adopsjonssak. Dersom barnet er under 18 å gjøres dette i forbindelse med at kommunen utreder saken  (se trinn 3). 

Hva dersom den ene forelderen er utilgjengelig for varsling?

Dersom den ene forelderen har ukjent adresse kan forhåndsvarsling unnlates. Hvilken betydning det får for avgjørelsen av saken at Bufetat  ikke har greid å oppspore vedkommende, vil imidlertid bero på de nærmere omstendighetene og må vurderes konkret i hver enkelt sak. 

Fastsettelse av farskap

Farskap skal, så langt råd er, være fastsatt før adopsjon kan innvilges. Dersom det verserer en sak om farskapet til barnet, må denne saken være avgjort før vi gir adopsjonsbevilling. Grunnen til dette er at vi må innhente den biologiske farens syn på adopsjonssøkaden før vedtaket kan avgjøres.

Det er også viktig at barnets familiemessige identitet blir fastslått før vi innvilger adopsjonen, slik at barnet fra fylte 18 år kan få kunnskap om hvem de biologiske foreldre er. 

Trinn 3: Barnet får uttale seg

Samtalen med barnet

Bufetat har ansvar for å informere barnet om hva adopsjon innebærer og å innhente barnets syn på det å bli adoptert av sin steforelder.

 • Barn som har fylt tolv år må samtykke i adopsjonen for at den skal kunne innvilges.
 • Barn som har fylt syv år og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få informasjon og anledning til å uttale seg før en avgjørelse om adopsjon.
 • Informasjonen må være tilpasset barnets alder og modenhet. Det er viktig at barnet ikke føler seg presset til å uttale seg, og at barnet får uttale seg slik det selv ønsker.
 • Barnet skal ikke komme i lojalitetskonflikt mellom personer som står det nær.
 • Om nødvendig bør det gjennomføres flere samtaler.

Behandlingstid

Det vil være store variasjoner i hvor lang tid det tar å utrede saken, avhengig av sakens kompleksitet. 

Trinn 4: Vedtak - innvilgelse eller avslag på søknaden

Bufetat avgjør adopsjonssøknaden.

Som hovedregel må du ha oppfostret barnet og ha, eller ha hatt, en foreldrerolle for barnet frem til det er 18 år for at adopsjonen skal innvilges. Selv om dette vilkåret er oppfylt vil vi foreta en konkret vurdering om adopsjonen er til barnets beste.

Vedtaket sendes til deg som søker om stebarnsadopsjon. De øvrige partene i saken blir også informert om vedtaket. Mindreårige over 15 år får egen informasjon om vedtaket.

Når adopsjonsbevilling er utstedt, registrerer vi adopsjonen i det sentrale adopsjonsregisteret og sender melding til aktuelle instanser, blant annet folkeregisteret.

Klage på vedtak

Hvem kan klage?

Du som søker om stebarnsadopsjon, biologisk mor, biologisk far og den som søkes adoptert og er over 18 år kan klage på vedtaket innen tre uker.

Barn under 18 år har ikke selvstendig klagerett. Barnets rettigheter vil likevel være sikret ved at du som søker kan klage på vedtaket.

Saksgangen i klagesaken

Du sender klagen til den regionen i Bufetat som har truffet vedtaket. De øvrige partene blir informert om klagen snarest mulig, slik at de får anledning til å uttale seg. 

Dersom Bufetat opprettholder vedtaket, blir saken sendt til Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for endelig avgjørelse. Bufetats oversendelsesbrev med uttalelse til klagen, blir sendt som kopi til partene i saken.

Bufdir kan enten opprettholde eller gjøre om vedtaket som er klaget inn. 

Behandlingstid

Saksbehandlingstiden i Bufdir er omtrent tre måneder.

Spesielle tilfeller og særskilte bestemmelser

Stebarnsadopsjon av planlagte barn i lesbiske parforhold

Kravet til at forholdet mellom barnet og deg som steforelder skal ha vart i noe tid kan fravikes når søknaden gjelder stebarnsadopsjon av nyfødte barn i lesbiske parforhold.

Forutsetningen for dette er at parforholdet deres er stabilt, at barnet er planlagt i familien, og at det ikke har vært mulig å fastsette farskapet. Dette vil være tilfellet dersom barnet er unnfanget ved assistert befruktning med ukjent donor.

Dersom barnet er unnfanget ved assistert befruktning ved en godkjent klinikk i Norge eller utlandet, og barnet har mulighet få vite donorens identitet ved fylte 18 år, kan den biologiske morens partner bli medmor fra fødselen av. Da er det ikke nødvendig med stebarnsadopsjon.

Surrogati og stebarnsadopsjon

Eggdonasjon/surrogati er ikke tillatt i Norge. Det er likevel slik at noen nordmenn benytter surrogati i utlandet. Det gjelder ingen særregler for etablering/overføring av foreldreskap i slike tilfeller. Dette innebærer at den som føder barnet er barnets mor, og at farskap etableres på de måter som barneloven og adopsjonsloven bestemmer.

Søknad om stebarnadopsjon skal sendes til den regionen i Bufetat hvor du bor.

Mer informasjon om dette finner du på Regjeringens nettsider

Stebarnsadopsjon av utenlandsadopterte barn

Dersom din ektefelle eller samboer tidligere har utenlandsadoptert et barn, kan du stebarnsadoptere dette barnet på lik linje med din partners biologiske barn. Unntaket er dersom dere lever i et likekjønnet forhold og barnet er adoptert fra et land som ikke anerkjenner likekjønnede par som adoptivforeldre.

Adopsjon av voksne stebarn

Tidligere stebarn over 18 år kan adopteres, men praksisen her er generelt streng. Det kreves at adopsjonssøkeren har oppfostret personen i minst 6 år. Unntak kan gjøres i helt spesielle tilfeller hvis det er særlige grunner som taler for adopsjon.

Hver søknad om adopsjon vil gjennomgå en konkret vurdering hos Bufetat, og det er ikke slik at voksne fritt kan inngå avtaler om stebarnsadopsjon.

Biologiske foreldre har uttalerett også i disse sakene