Fosterbarnsadopsjon kan skje både med og uten samtykke fra biologiske foreldre. Når adopsjonen er gjennomført, er den endelig og kan ikke på noe tidspunkt oppheves. 

Hvem kan søke om fosterbarnsadopsjon?

Både gifte, samboende og enslige fosterforeldre kan søke om å adoptere sitt fosterbarn. Likekjønnede par og par med ulikt kjønn kan søke på lik linje.

Adopsjon av fosterbarn med samtykke fra biologiske foreldre

Dersom de biologiske foreldrene gir samtykke til at dere som fosterforeldre kan adoptere barnet, kan dere søke om fosterbarnsadopsjon. Bufetats regionkontor i den landsdelen dere bor avgjør adopsjonssøknaden.

Slik er prosessen:

Trinn: 1 Fyll ut og send søknad om adopsjon av fosterbarn

Dere som fosterforeldre skal utarbeide søknad i samarbeid med barneverntjenesten i kommunen som har omsorgen for barnet.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon:

All dokumentasjon må fremlegges i original. Fødselsattest og vigselsattest kan også fremlegges i kopi bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat.

Søknaden skal sendes til den av Bufetats fem regioner hvor dere bor.

Merk:

Bekreftet kopi betyr at kopien må være bekreftet av advokat eller offentlig tjenestemann. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig.

Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden sender dere til kommunen som har omsorgen for barnet. Dette kan være en annen kommune enn den dere selv bor i.

Kommunen kompletterer adopsjonssøknaden med ytterligere vedlegg og sender den til den regionen i Bufetat hvor dere bor.

Trinn 2: Informasjon til og samtykke fra de biologiske foreldrene

Informasjon om rettigheter

Barneverntjenesten skal informere de biologiske foreldrene om hvilke rettigheter de har i forkant av at den endelige søknaden sendes. De biologiske foreldrene skal være orienterte om rettsvirkningene av en adopsjon etter adopsjonsloven, som for eksempel at de ikke har krav på besøkskontakt med barnet etter en adopsjon.

Samtykke

De biologiske foreldrene må gi samtykke til at dere kan adoptere barnet. For at Bufetat skal kunne innvilge adopsjonen er det avgjørende at de biologiske foreldrene har blitt godt informert og at samtykket er reelt.

Fastsettelse av farsskap

Farskap skal, så langt råd er, være fastsatt før adopsjon kan innvilges. Dersom det verserer en sak om farskapet til barnet, må denne saken være avgjort før vi gir adopsjonsbevilling. Grunnen til dette er at vi må innhente den biologiske farens syn på adopsjonssøkaden før vedtaket kan avgjøres.

Det er også viktig at barnets familiemessige identitet blir fastslått før vi innvilger adopsjonen, slik at barnet fra fylte 18 år kan få kunnskap om hvem de biologiske foreldre er. 

Trinn 3: Barnet får uttale seg

Samtale med barnet

Bufetat har ansvar for å informere barnet om hva adopsjon innebærer og å innhente barnets syn på det å bli adoptert av sine fosterforeldre.

  • Barn som har fylt tolv år må samtykke i adopsjonen for at den skal kunne innvilges.
  • Barn som har fylt syv år og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få informasjon og anledning til å uttale seg før en avgjørelse om adopsjon.
  • Informasjonen må være tilpasset barnets alder og modenhet. Det er viktig at barnet ikke føler seg presset til å uttale seg, og at barnet får uttale seg slik det selv ønsker.
  • Barnet skal ikke komme i lojalitetskonflikt mellom personer som står det nær.

Barn har alltid rett til å uttale seg i saker som gjelder dem. 

Trinn 4: Behandlingstid

Det vil være store variasjoner i hvor lang tid det tar å utrede saken, avhengig av sakens kompleksitet.

Trinn 5: Vedtak - godkjennelse eller avslag på søknaden

Bufetat avgjør adopsjonssøknaden og foretar en konkret vurdering om adopsjonen er til barnets beste.

Når vedtaket er truffet blir det sendt til fosterforeldrene. De øvrige partene i saken blir informert om vedtaket. Mindreårige over 15 år får egen informasjon om vedtaket.

Når adopsjonsbevilling er utstedt, registrerer vi adopsjonen i det sentrale adopsjonsregisteret og sender melding til aktuelle instanser, blant annet folkeregisteret.

Klage på vedtaket

Hvem kan klage?

Fosterforeldre, biologisk mor og biologisk far kan klage på vedtaket innen tre uker.

Barn under 18 år har ikke selvstendig klagerett. Barnets rettigheter vil likevel være sikret ved at du som søker kan klage på vedtaket.

Saksgangen i klagesaken

Du sender klagen til den regionen i Bufetat som har truffet vedtaket. De øvrige partene blir informert om klagen snarest mulig, slik at de får anledning til å uttale seg. 

Dersom Bufetat opprettholder vedtaket, blir saken sendt til Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for endelig avgjørelse. Bufetats oversendelsesbrev med uttalelse til klagen, blir sendt som kopi til partene i saken.

Bufdir kan enten opprettholde eller gjøre om vedtaket som er klaget inn. 

Behandlingstid

Saksbehandlingstiden i Bufdir er omtrent tre måneder.

Spesielle bestemmelser

Adopsjon av fosterbarn over 18 år

Tidligere fosterbarn over 18 år kan adopteres, men praksisen her er generelt streng, særlig der oppfostringsforholdet har vært kortvarig.

Hver søknad om adopsjon vil gjennomgå en konkret vurdering hos Bufetat, og det er ikke slik at voksne fritt kan inngå avtaler om adopsjon. Biologiske foreldre har uttalerett også i disse sakene.

Adopsjon av fosterbarn uten samtykke fra biologiske foreldre

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker tar beslutninger om tvangsadopsjon etter barnevernloven § 4-20. Når beslutningen om adopsjon er endelig avgjort av enten fylkesnemnda eller domstol, utsteder Bufetat adopsjonsbevilling.

Barneverntjenesten i den kommunen som har omsorg for barnet har ansvar for å oversende saken til Bufetat når den endelige avgjørelsen foreligger. Kommunen sender saken til Bufetat først når fristen for å bringe saken inn for domstolen eller ankefristen er løpt ut.

Når Bufetat har utstedt adopsjonsbevillingen, registrerer vi adopsjonen i det sentrale adopsjonsregisteret og sender melding til aktuelle instanser, blant annet folkeregisteret.

Published 26. March 2015.
Updated 17. August 2017.