Hvis barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for et barn etter reglene i barnevernloven § 4-12, § 4-8 andre ledd eller § 4-8 tredje ledd, skal adopsjonssaken avgjøres av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter reglene i barnevernloven § 4-20 andre og tredje ledd, jf. adopsjonsloven § 12 andre ledd. 

Fylkesnemnda avgjør saker om adopsjon av barn under barnevernstjenestens omsorg også der de biologiske foreldrene har samtykket til adopsjonen. Regelen er ny fra 1. juli 2018, og er begrunnet med hensynet til å ivareta barn og foreldres rettsikkerhet.

Når fylkesnemndas vedtak er endelig eller rettskraftig, skal Bufetat utstede adopsjonsbevillingen uten å prøve om vilkårene i adopsjonsloven er oppfylt. Regionen skal kun kontrollere at vedtaket er endelig, eventuelt at dommen er rettskraftig dersom fylkesnemndas avgjørelse er brakt inn for domstolene for rettslig overprøving. Kommunens barneverntjeneste skal oversende saken til Bufetat så snart fylkesnemndas vedtak er endelig eller rettskraftig.

Søknad om adopsjon av barn som bor utenfor foreldrehjemmet uten at barnevernstjenesten har overtatt omsorgen etter § 4-12 og § 4-8, skal behandles og avgjøres av Bufetat etter reglene i adopsjonsloven.