Kravet om forhåndssamtykke gjelder for alle som er bosatt i Norge. Med bosatt mener vi at dere har fast bosted i Norge og at dere planlegger å bli boende her. Hvis dere oppholder dere midlertidig i utlandet på grunn av studier, arbeidsforhold eller annet, blir dere normalt ansett som bosatt i Norge.

Barnets alder

Forhåndssamtykket omfatter ett barn i alderen null til fem år eller to søsken som begge er under fem år. Vi legger vekt på egnethet og motivasjon, og hvilken erfaring med og kunnskap om barn dere har.

Det er vanligvis ikke mulig å få et forhåndssamtykke til å adoptere barn som er eldre enn fem år. Unntak kan gjøres hvis det gjelder adopsjon av et konkret barn og det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker har vurdert tildelingen. Se punkt 9 om tildeling av barn og hentereise for mer om dette

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon:

Du kan bestille de fleste attester og utskrifter gjennom Altinn på skattetaten.no 

Søknaden om forhåndssamtykke sender dere til regionen i Bufetat der dere bor.

Ytterligere dokumentasjon

I noen tilfeller kan det være aktuelt å be rådgivende lege og/eller psykolog om å se på sakens dokumenter og gi en uttalelse til søknaden. Vi innhenter kun opplysninger som er relevante for søknaden og vil alltid innente særskilt samtykke fra dere dersom det gjelder personopplysninger. Det skal fremgå av samtykket hvilke personopplysninger samtykket gjelder. Der det er akutelt vil vi be dere innhente tileggsinformasjonen selv.

Published 03. March 2015.
Updated 25. October 2018.