Kravet om forhåndssamtykke gjelder for alle som er bosatt i Norge. Med bosatt mener vi at dere har fast bosted i Norge og at dere planlegger å bli boende her. Hvis dere oppholder dere midlertidig i utlandet på grunn av studier, arbeidsforhold eller annet, blir dere normalt ansett som bosatt i Norge.

Barnets alder

Forhåndssamtykket omfatter vanligvis ett barn i alderen null til tre år. Dersom dere ønsker å adoptere barn i alderen tre til fem år eller søskenpar hvor begge er under fem år, gjelder det særlige krav til dere som søkere. Vi legger særlig vekt på at dere har innsikt i eldre adoptivbarns behov, og hvilken erfaring med og kunnskap om barn dere har.

Det er vanligvis ikke mulig å få et forhåndssamtykke til å adoptere barn som er eldre enn fem år. Unntak kan gjøres hvis det gjelder adopsjon av et konkret barn og Faglig utvalg har samtykket. Se punkt 9 om tildeling av barn og hentereise for mer om dette.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon:

Du kan bestille de fleste attester og utskrifter gjennom Altinn på skattetaten.no 

Dersom dere allerede har gjennomført kurs når dere sender søknaden, legges kopi av kursbeviset ved. Hvis ikke sender dere kursbeviset senere.

Søknaden om forhåndssamtykke sender dere til den regionkontoret i Bufetats der dere bor.

Ytterligere dokumentasjon

I noen tilfeller kan det være aktuelt å be rådgivende lege og/eller psykolog om å se på sakens dokumenter og gi en uttalelse til søknaden. Vi innhenter kun opplysninger som er relevante for søknaden og vil alltid innente særskilt samtykke fra dere dersom det gjelder personopplysninger. Det skal fremgå av samtykket hvilke personopplysninger samtykket gjelder. Der det er akutelt vil vi be dere innhente tileggsinformasjonen selv.

Published 03. March 2015.
Updated 14. August 2017.