Formålet med adopsjon er å gi et godt og varig hjem til et barn som ikke kan bli tatt hånd om av sine biologiske foreldre. I spesielle tilfeller kan dere få samtykke til å adoptere et barn utenom godkjent adopsjonsorganisasjon, selv adopsjon som hovedregel skal skje gjennom en organisasjon.

Vilkårene er fastsatt av Stortinget og følger av adopsjonsloven § 20 andre ledd (ukjent barn) og § 21 (navngitt barn).

Adopsjonsprosessen har flere faser og tar som regel lang tid.

Det er Bufetat, region øst som avgjør om dere kan adoptere utenom organisasjon, uansett hvor i landet dere bor.

Om adopsjon utenom organisasjon

Kan vi velge land selv?

For å kunne få samtykke til å adoptere et barn utenom adopsjonsorganisasjon, må minst én av dere ha en nær tilknytning til landet dere vil adoptere fra, for eksempel gjennom statsborgerskap eller oppvekst.

Hvis en godkjent adopsjonsorganisasjon har tillatelse til å formidle adopsjoner fra landet, må adopsjonen formidles gjennom denne organisasjonen. Bufetat, region øst kan da ikke samtykke til adopsjon utenom organisasjon. Kravet om at en adopsjon hvis mulig må formidles gjennom en adopsjonsorganisasjon, gjelder ikke hvis søknaden gjelder adopsjon av ett bestemt barn.

Hvor mye koster det å adoptere?

Bufetat tar ikke betalt for å formidle adopsjonen til dere. Det vil likevel påløpe kostnader i forbindelse med gjennomføringen av adopsjonen, for eksempel til oversettelse av dokumenter, notarialbekreftelse av dokumenter, gebyrer i utlandet mm. Hvor mye en adopsjon utenom organisasjon totalt vil koste, varierer fra land til land og kan også variere fra adopsjon til adopsjon.

Dere må selv betale alle kostnadene som knytter seg til adopsjonen. Dere må bekrefte skriftlig at dere vil dekke disse kostnadene og at alle betalinger skal være godkjent på forhånd av Bufetat, region øst.

Når barnet har kommet til Norge får dere en engangsstøtte fra staten. Beløpet varierer fra år til år. For barn som kommer til Norge i 2018 er beløpet på 93 634 kroner.

Hvor lang tid tar adopsjonsprosessen?

Adopsjonsprosessen er tidkrevende og kan være svært varierende fra sak til sak. Det er derfor vanskelig å anslå hvor lang tid adopsjonsprosessen vil ta.

Ansvarsfordeling mellom dere og norske myndigheter

Det er et vilkår for adopsjon utenom adopsjonsorganisasjon at adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte, og i samsvar med det norske lov- og regelverket og Haagkonvensjonen av 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner.

Ved adopsjon utenom organisasjon overtar derfor Bufetat, region øst de formelle funksjonene som adopsjonsorganisasjonene normalt har. Dere kan ikke håndtere adopsjonssaken på egen hånd i utlandet.

FASE 1: Bli godkjent som adoptivsøkere

For å kunne adoptere utenom organisasjon må dere søke Bufetat, region øst om forhåndsamtykke til adopsjonen. Et forhåndsamtykke betyr at dere er godkjent for å adoptere et barn fra utlandet.

Trinn 1: Be Bufetat, region øst om bekreftelse

Før dere kan melde dere på det adopsjonsforberedende kurset, må dere be Bufetat, region øst om en bekreftelse på at minst én av dere har en spesiell tilknytning til landet dere vil adoptere fra, at ingen norsk adopsjonsorganisasjon samarbeider med landet, og at adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Hvis søknaden gjelder et barn dere kjenner fra før, må Bufetat, region øst bekrefte at minst én av dere har en spesiell tilknytning til landet dere vil adoptere fra, at dere er nært knyttet til barnet eller barnets nære familie og at adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

For at Bufetat, region øst skal kunne vurdere om dere fyller vilkåret om spesiell tilknytning til landet barnet skal adopteres fra, vil regionen be dere om å redegjøre for deres forbindelse til landet. Gjelder søknaden adopsjon av navngitt barn, må dere også redegjøre for deres forhold til barnet og barnets nære familie, hvordan de kjenner barnet og/eller barnets familie og hvordan spørsmålet om adopsjon oppstod. Regionen kan be dere om ytterligere informasjon og også om at dere dokumentere opplysningene.

Trinn 2: Meld dere på adopsjonsforberedende kurs

Før dere kan søke om forhåndssamtykke må dere ha deltatt på adopsjonsforberedende kurs.

Hensikten med kurset er å forberede dere slik at dere står bedre rustet til å ta imot et adoptivbarn.

Når Bufetat har gitt dere en bekreftelse på at dere oppfyller vilkårene for å delta på adopsjonsforberedende kurs, kan dere melde dere på kurset.

Har dere tidligere adoptert fra utlandet eller deltatt på adopsjonsforberedende kurs, trenger dere ikke å delta på et nytt kurs for å få forhåndssamtykke. Krever landet dere ønsker å adoptere fra at dere har deltatt på kurs for å kunne adoptere, kan dere likevel få plass på kurset.

Trinn 3: Søk om forhåndssamtykke

Hvem må søke om forhåndssamtykke?

Alle som er bosatt i Norge må ha forhåndssamtykke fra Bufetat for å adoptere barn fra utlandet. Dere anses som bosatt i Norge hvis dere har fast bosted her og planlegger å bli boende her. Også hvis dere oppholder dere midlertidig i utlandet på grunn av studier, arbeidsforhold eller annet, vil dere normalt bli ansett som bosatt i Norge.

Hvis dere under et kortere eller lengre opphold i utlandet ønsker å gjennomføre en adopsjon der, må dere ta kontakt med Bufetat, region øst først for å få avklart om dere må ha norsk forhåndssamtykke til adopsjonen.

Hvis dere er bosatt i Norge og gjennomfører en adopsjon i utlandet uten at Bufetat har samtykket til det på forhånd, gjelder ikke i Norge. For å sikre at barnet får lovlig opphold i Norge, er det derfor svært viktig at dere avklarer med Bufetat, region øst hvordan adopsjonen må gjennomføres for å at den skal gjelde her.

Krav til søknaden

Når dere har deltatt på kurs, eller hvis dere oppfyller ett av vilkårene for fritak fra kurs, kan dere søke om forhåndssamtykke til adopsjon utenom organisasjon. Sender dere inn adopsjonssøknaden før kravet om deltakelse på adopsjonsforberedende kurs er oppfylt, vil søknaden deres bli avvist.

Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon:

Du kan bestille de fleste attester og utskrifter gjennom Altinn på skattetaten.no 

Søknaden om forhåndssamtykke sender dere til Bufetat, region øst, uansett hvor i landet dere bor.

Ytterligere dokumentasjon

Bufetat, region øst kan be dere om flere opplysninger hvis det er nødvendig for å kunne avgjøre søknaden.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å be rådgivende lege og/eller psykolog om å se på sakens dokumenter og gi en uttalelse til søknaden. Bufetat, region øst innhenter kun opplysninger som er relevante for søknaden og vil alltid innhente særskilt samtykke fra dere dersom det gjelder personopplysninger. Det skal fremgå av samtykket hvilke personopplysninger samtykket gjelder. Der det er aktuelt vil regionen be dere innhente tilleggsinformasjonen selv.

Trinn 4: Utredning og vurdering av dere som søkere

Når Bufetat, region øst har mottatt søknaden deres, vil regionen vurdere søknaden og utarbeide en sosialrapport. Sosialrapporten er et viktig grunnlag når vi skal avgjøre om dere skal få forhåndssamtykke. Under arbeidet med sosialrapporten gjennomføres det samtaler med dere, både hjemme hos dere og hos Bufetat. Antallet samtaler kan variere, vanligvis gjennomføres det tre slike samtaler.

Hvor lang tid tar utredningen?

Utredningsprosessen tar normalt tre-fire måneder.

Krav til adopsjonssøkere

Forhåndsamtykke kan bare gis hvis dere har mulighet til å ta vare på barnet i hele oppvekstperioden. For å avgjøre om dere kan få et forhåndsamtykke, må Bufetat, region øst sikre at de har nødvendige opplysninger og et godt grunnlag for å kunne ta stilling til saken. Disse forholdene er særlig relevante og blir lagt stor vekt på

 • personlige egenskaper og motivasjonen deres for å adoptere
 • den fysiske og psykiske helsen deres
 • forutsetningene deres for å takle omsorgsoppgaven gjennom hele oppveksten til barnet
 • familiesituasjonen deres
 • familiens økonomi
 • boligstandarden og bomiljøet deres
 • vandel

Også andre forhold kan være relevante.

Søknaden avgjøres når Bufetat, region øst har mottatt alle de nødvendige opplysningene om dere og saken er godt nok opplyst til at regionen kan avgjøre søknaden.

Trinn 5: Innvilgelse av/avslag på forhåndssamtykke

Behandling av søknad om forhåndsamtykke

Når vi skal avgjøre søknaden om forhåndssamtykke gjør vi en grundig og helhetlig vurdering av om dere oppfyller kravene for å adoptere.

Målet er å sikre at barnet får gode oppvekstbetingelser hos dere.

Innvilgelse av forhåndsamtykke

Hvis søknaden deres innvilges, får dere et forhåndssamtykke hvor det fremgår

 • hvilket land dere er godkjent for
 • anbefalt aldersramme for barnet
 • om forhåndssamtykket gjelder ett barn eller søsken
 • vilkår for gjennomføring av adopsjonen

Hvis søknaden gjelder et bestemt barn, vil forhåndsamtykket bare gjelde det konkrete barnet. Barnet vil i tilfelle være navngitt i forhåndssamtykket.

Forhåndssamtykket er gyldig i tre år, og kan forlenges med ytterligere to år etter søknad (se trinn 7).

Avslag på forhåndsamtykke

Bufetat, region øst må avslå søknaden deres hvis de er tvil om en adopsjon vil bli til barnets beste. De fleste avslagene gis på grunn av for høy alder eller helseforhold.

Søknaden må også avslås hvis det ikke kan dokumenteres at adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Gjelder søknaden adopsjon av et bestemt barn, skal søknaden avslås hvis barnet ikke mangler trygghet og faste omsorgspersoner i hjemlandet. At barnet vil få bedre fremtidsmuligheter i Norge, er ikke nok til å innvilge forhåndssamtykke til å adoptere barnet.

Klage på avslag

Hvis søknaden deres er avslått og dere ønsker å klage på avslaget, må dere sende klagen til Bufetat, region øst. Opprettholder regionen sin avgjørelse, sender de saken til Bufdir for endelig avgjørelse. Bufdir kan enten opprettholde avslaget eller omgjøre regionens vedtak og innvilge søknaden deres.

Frist: Hvis dere ønsker å klage på vedtaket til Bufetat, region øst, må dere sende klagen til regionkontoret innen tre uker fra vedtaket kom frem til dere.

Søke på nytt senere?

Har dere fått avslag på søknad om forhåndssamtykke til adopsjon utenom organisasjonen, er ikke det nødvendigvis til hinder for at dere kan søke igjen senere. Det vil avhenge av hva som var grunnen til avslaget om en senere søknad vil kunne innvilges.

Hvor lang tid tar klagebehandlingen?

Saksbehandlingstiden i Bufetat er normalt tre måneder. Bufdir har tilsvarende saksbehandlingstid. Dette betyr at klagebehandlingen kan ta opptil seks måneder. Hvis det er krevende å vurdere alle sider ved klagesaken, kan saksbehandlingstiden i noen til feller ta lengre tid.

Trinn 6: Adopsjonssøknaden sendes til utlandet

Når dere har fått forhåndssamtykke til adopsjon utenom organisasjon, blir den videre prosessen slik:

 • 1 Forhåndssamtykket, sosialrapporten og eventuelle andre dokumenter regionen må normalt oversettes til det aktuelle språket av autorisert oversetter. Dere må dekke kostnadene til dette.
 • 2 Når alle dokumenter som skal følge søknaden til utlandet er oversatt, må disse forsegles av Notarius Publicus. Før forseglingen skjer, må dere ta et fullt kopisett av alle dokumentene. Dere må dekke kostandene til dette.
 • 3 Bufetat, region øst klargjør dokumentene og sender søknaden til rette myndighet i det aktuelle landet.
 • 4 Det aktuelle landets adopsjonsmyndigheter behandler søknaden og avgjør om søknaden skal aksepteres.

FASE 2: Dere står nå i adopsjonskø

Ventetiden for å få tildelt et barn kan være krevende for mange. Saksbehandlingen i utlandet tar tid, blant annet på grunn av lange internasjonale adopsjonskøer. Dere må være forberedt på at det kan ta lang tid, i mange tilfeller i flere år, før dere får forespørsel fra utlandet om å adoptere et barn. Vi tar kontakt med dere så snart vi mottar en slik forespørsel.

Trinn 6: Ventetiden

Det er mye som kan gjøres for at vente- og forberedelsestiden skal få et mer positivt innhold. Dere kan blant annet gå på møter og foredrag i regi av lokalavdelingen, språkkurs og lignende. Mange bruker også denne tiden til å lære mer om barns utvikling og landet barnet kommer fra.

Hvis det skjer endringer i deres økonomiske, sosiale eller helsemessige situasjon, plikter dere å melde fra til Bufetat om dette.

Trinn 7: Forlengelse av forhåndssamtykket

Hvor lenge gjelder forhåndssamtykket?

Et forhåndssamtykke gjelder i tre år, og kan forlenges med to år én gang etter søknad.

Fordi ventetiden for adopsjon av barn fra utlandet i noen tilfeller er svært lang, er det ikke sikkert at deres adopsjonsprosess vil være fullført innenfor de tre årene forhåndssamtykket gjelder. I slike tilfeller kan man søke om forlengelse av forhåndssamtykkets gyldighet. Dere kan også søke om nytt forhåndssamtykke som vil gjelde for tre nye år.

Søke om forlengelse av forhåndssamtykke

Søknad om forlengelse av forhåndssamtykket skal sendes Bufetat, region øst. 

Når dere søker om forlengelse av forhåndssamtykket, skal dere legge fram

Endret forhåndssamtykke

I tilfeller hvor det gjelder adopsjon av barn som ikke omfattes av det forhåndssamtykket Bufetat allerede har gitt, må det søkes Bufetat om endret forhåndssamtykke. Et eksempel på dette kan være at barnet er eldre enn det dere er godkjent for.

Frist

Fristen for å søke om forlengelse av forhåndssamtykket er tre måneder før det utløper. Forlengelse kan bare gis en gang.

Det er ingen bestemt frist for å søke om nytt forhåndssamtykke, men det er viktig at dere søker i god tid slik at det nye forhåndssamtykket kan gjelde fra det opprinnelige forhåndssamtykkets utløpsdato. Dere har selv ansvar for å fremme ny søknad i tide.

Generelt anbefaler vi at dere søker fire måneder før forhåndssamtykket utløper.

Ekstra forlengelse ved tildeling av barn

Dersom dere får forespørsel om å adoptere et barn før forhåndssamtykket har utløpt, kan dere få en ytterligere forlengelse for å sluttføre adopsjonsprosessen.

Trinn 8: Tildeling av barn og hentereise

Bufetat, region øst tar kontakt med dere så snart det er kommet et forslag fra utlandet om hvilket barn dere kan få adoptere, det vil si barnet som er tildelt dere.

Hvor mye informasjon som regionen mottar om barnet avhenger noe av hvilket land barnet kommer fra. De fleste landene sender en helserapport i tillegg til en beskrivelse av barnet i form av en psykolograpport, pedagograpport eller en rapport skrevet av en sosialarbeider på barnehjemmet.

I tillegg sendes det som oftest et bilde eller to av barnet. All informasjon som Bufetat, region øst får om barnet blir formidlet til dere.

Hvis dere samtykker til å adoptere barnet, skal Bufetat, region øst formidle dette til myndighetene i utlandet, forutsatt at også regionen samtykker til at adopsjonen kan gjennomføres. Det vil sjelden være aktuelt for regionen ikke å samtykke til at adopsjonen gjennomføres, men det kan være aktuelt hvis barnet dere er tildelt har behov for spesiell støtte.

Barn med behov for spesiell støtte

For adopsjon av et barn som har fylt fem år, søskengrupper med mer enn to barn eller barn som av andre grunner har behov for spesielle støtte, må Bufetat, region øst innhente en uttalelse fra det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker før regionen kan samtykke til at adopsjonen gjennomføres. Utvalget består av en spesialist i allmennmedisin, en psykolog eller psykiater med klinisk erfaring fra arbeid med barn og en psykolog eller psykiater med klinisk erfaring fra arbeid med voksne.

Det faglig rådgivende utvalget skal vurdere deres forutsetninger for å adoptere det eller de barna det er snakk om. Uttalelsen får stor vekt når Bufetat, region øst skal avgjøre om tildelingen skal godkjennes eller ikke.

Dere kan ikke klage på regionens avgjørelse om ikke å godkjenne en tildeling fra utlandet.

Hentereisen

Myndighetene i barnets hjemland informerer Bufetat, region øst om når dere må reise til landet for å fullføre adopsjonsprosessen, om hvordan den videre prosessen vil være og hva som forventes av dere når dere kommer.

Bufetat, region øst vil videreformidle informasjonen om hentereisen til dere snarest mulig. Dere må selv bestille reisen til landet og hotell under oppholdet. Dere har også ansvar for å møte til fastsatte møter i barnets hjemland og eventuelt bestille tolk til møtene hvis det er nødvendig.

FASE 3: Barnet kommer til Norge

Trinn 9: Meld barnet innflyttet til Norge

Så snart som mulig etter ankomst til Norge, må dere fylle ut og sende skjemaet ”Melding til folkeregisteret om flytting fra  utlandet” (RF 1401) til det lokale folkeregisteret. Folkeregisteret tildeler barnet et norsk personnummer. 

Trinn 10: Registrering av adopsjonen

Dere må også fylle ut og sende følgende dokumenter til Bufdir:

Dere må sende alle dokumentene som dere har mottatt om adopsjonen under oppholdet til Bufdir når de kommer hjem til Norge med barnet. Dokumentene må være oversatt til norsk eller engelsk av autorisert translatør. Først når Bufdir har mottatt de oversatte dokumentene kan adopsjonen registreres i Norge.

Søknaden sendes til Bufdir.

Bufdir sender melding om adopsjon til det sentrale personregisteret, som registrerer adoptivbarnet med nytt navn og dere som foreldre i folkeregisteret.

Prøvetid for barn adoptert fra Filippinene og Thailand

Filippinene og Thailand stiller krav om en prøvetid før adopsjonen kan gjennomføres. Det kan ta opptil ett år før myndighetene i utlandet utsteder frigivelsesdokumentet. Dere kan ikke sende søknad om registrering av adopsjon/adopsjonsbevilling til Bufdir før dere har mottatt dette dokumentet.

Når dere har fått frigivelsesdokumentene, må dere sende følgende dokumenter til Bufdir:

Søknaden sendes til Bufdir.

Trinn 11: Søk om engangsstøtte

Engangsstøtte er en økonomisk ytelse som gis til adoptivforeldre etter at barnet har kommet til Norge. Beløpet fastsettes årlig av Stortinget og er for barn som kommer til Norge i 2020 på kr 99 858,- per barn.

Bufdir sender dere informasjon om ordningen og et eget søknadsskjema når barnet har kommet til Norge.

Det ferdig utfylte skjemaet returnerer dere til Bufdir, som utbetaler støtten. Det er ikke nødvendig at barnet har fått norsk personnummer før søknaden sendes inn.

Trinn 12: Permisjonsregler og foreldrepenger

Adoptivforeldre har rett til permisjon og trygdeytelser tilsvarende det som gjelder for foreldre med biologiske barn. Mer informasjon finnes på NAV sine sider.

Trinn 13: Helseundersøkelser av adopterte barn

Det er viktig at barn som kommer til Norge kommer i kontakt med helsetjenesten så snart som mulig. Hensikten med dette er

 • at dere og barnet skal opprette en trygg og god relasjon til fastlegen og helsestasjonen
 • å avdekke og behandle infeksjonssykdommer, mangelsykdommer og utviklingsfeil
 • at dere skal få råd om forebyggende tiltak som vaksinasjoner og lignende

Helsedirektoratet har utarbeidet et rundskriv spesielt rettet mot adopterte barn som kommer til Norge og hvilke helsetilbud disse barna skal få ved ankomst til Norge. Formålet med rundskrivet er å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for adopterte barn i alle landets kommuner.

Adoptere barn fra utlandet på nytt

Et nytt adoptivbarn bør som et veiledende utgangspunkt være to år yngre enn det yngste barnet i familien. Som hovedregel bør dere derfor vente med å søke om nytt forhåndssamtykke til adopsjon til det sist ankomne barnet (biologisk eller adoptert) har vært i familien i minst ett år.