Inspirasjonsheftet gir gode eksempler på hvordan enslige mindreårige asylsøkeres skolegang kan følges opp og ivaretas. Heftet bygger på erfaring som de fire statlige omsorgssentrene og tilhørende skoler har tilegnet seg over tid. Heftet er basert på intervjuer med omsorgssentrenes skoleansvarlige og med representanter for de tilhørende skolene. Målet med inspirasjonsheftet er å tilgjengeliggjøre kunnskap om god praksis for omsorgssentrene. Heftet kan også være til glede for skolen. Bufdir håper at heftet kan være til inspirasjon for omsorgssentrene i deres arbeid med oppfølging av barnas skolegang.

44 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.