Svalund, Jørgen og Hansen, Inger Lise Skog

Personer med nedsatt funksjonsevne opplever at det kan være krevende å få seg jobb. Denne rapporten tar for seg hvilke holdninger virksomheter har til arbeidssøkere og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, og hvilke vurderinger de gjør når det gjelder rekruttering av denne arbeidstakergruppen. Videre er rapporten opptatt av virksomheters kjennskap til aktivitets- og rapporteringsplikten nedfelt i lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Endelig tar vi for oss hvordan norske arbeidsgivere vurderer ulike virkemidlers relevans for at de skal ansette personer med nedsatt funksjonsevne

74 s., utgitt av Fafo i 2014.