Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Spillumheimen ungdomsheim

Institusjon for barn og ungdom mellom 12 og 18 år.

Kort om Spillumheimen ungdomsheim

 • Statlig
 • Plasseringstype: Omsorg §§ 3-2 og 5-1
 • Kapasitet: 3 plasser
 • Sted: Spillum i Namsos

Slik er det å bo hos oss

Spillumheimen ungdomsheim ligger ca. ni km sør for Namsos , en by med i underkant av 10 000 innbyggere. Namsos har et rikt næringsliv i tillegg til lokalsykehus, Nord universitet, kulturhus, musikkskole, Oasen svømmeanlegg og Rica Rock City hotell.

Transport

Det er bussforbindelse mellom Namsos, Steinkjer og Trondheim. Bussen til Namsos tar ca. 15 minutter. Nærmeste bussholdeplass er fem minutter gange fra institusjonen. Øvrige kommunikasjoner er kortbaneflyplass der Widerøe flyr til Værnes, Rørvik og Bodø. Det er daglige avganger med hurtigbåt til tettstedet Rørvik. Der anløper også Hurtigruta. Det er også flyplass i Rørvik.

Fritidstilbud

Nord-Europas største badeanlegg i fjell, Oasen, ligger i Namsos. Byen har ny kino, kulturskole, ungdomsklubben Lagret, idrettshall der lokale klubber driver med blant annet håndball, fotball, badminton, turn og judo. På vinterstid kan man bruke Bjørgan skisenter, et alpinanlegg som ligger ved knutepunktet Grong. Dit er det ca. en times kjøring. Like ved Spillumheimen finnes lysløype med en aktiv skiklubb.

Hovedkontakt

Når du bor her har du et hovedkontaktteam med to personer som har et ekstra ansvar for å følge deg opp. I samarbeid med hovedkontakten setter du opp mål og handlingsplaner for oppholdet ditt hos oss. Planene blir vurdert i ukentlige samtaler mellom deg og hovedkontakten.

Ansvarsgruppe

Når du bor her holder vi faste ansvarsgruppemøter, der du inviteres og oppfordres til å delta. Her kan du si det du ønsker om oppholdet hos oss, fremtiden og eventuelle ønsker du måtte ha. Om det er andre møter som angår deg direkte, inviteres du også til å delta på disse.

Ukeplan

For å tydeliggjøre målene i handlingsplanen din setter vi opp en ukeplan hvor vi kan registrere måloppnåelse. Hvis alle målene blir gjennomført, vil du få utbetalt det meste du kan få av lommepenger. Lommepenger utbetales hver fredag.

Døgnrytme

Når du bor hos oss er det viktig for oss å gi deg forutsigbarhet i hverdagen. Dette gjør vi ved hjelp av ukeplanen og fast døgnrytme tilpasset dagtilbud som skole eller jobb og fritidsaktiviteter.

Mat og matlaging

Vi spiser sammen på kjøkkenet hvor vi lager maten, og når du bor her får du ofte anledning til å være med og lage mat og bake.

Treningshybler

Vi har to hybler som vi bruker til de ungdommene som skal flytte for seg selv. Her kan du trene på å strukturere døgnet, ta vare på deg selv, renhold og økonomi. I tillegg til å forholde deg til skole eller jobb og fritid på egen hånd.

Skole og jobb

Når du bor på Spillumheimen skal du gå på skolen hvis du er i skolepliktig alder eller delta på annen opplæring gjennom skolen. Er du ferdig med barne- og ungdomsskolen skal du enten gå på videregående eller delta i annet opplæringstilbud i regi av Oppfølgingstjenesten, NAV eller andre. Vi har egen kontaktperson i NAV. Skolene vi benytter er Bangsund skole og Olav Duun videregående skole . Vi som jobber her hjelper deg med leksene ved behov.

Besøk

Når du får besøk kan du benytte fellesarealene til dette, vi benytter stort sett stuen.

Ferie og fritid

Vi planlegger ferieturer sammen på Spillumheimen. Vi har ukentlige møter med ansatte og beboere der vi kan legge planer for kommende helg og ferier, hvor dere som bor her får mulighet til å komme med ønsker og forslag. Vi har mange muligheter til helgeaktiviteter i nærområdet; vi har båt, kanoer, telt, og mulighet til å reise til skianlegg i vintersesongen.

Regler

Det er ikke lov å ta med våpen av noe slag til Spillumheimen. Kniver eller andre gjenstander som vurderes som farlige skal ikke oppbevares på rommet ditt. Disse blir levert inn, eventuelt konfiskert, og oppbevart innelåst.

Vi kartlegger familien og nettverket ditt sammen med deg for å bli bedre kjent med både det private og offentlige nettverket du er tilknyttet. Foreldre eller foresatte er viktige for oss mens du bor her og de inviteres til månedlige ansvarsgruppemøter. De inviteres også til å delta på andre møter som angår deg.

Før du kommer hit

Før du kommer hit vil du få besøk av oss eller bli invitert på institusjonen for å se den og treffe de ansatte, få generell informasjon om plassen, mulighetene og begrensningene. Dine opplevelser og inntrykk vil bli lagt stor vekt på i forhold til et eventuelt opphold.

Helsesjekk

Sammen med barneverntjenesten i hjemkommunen din vurderer vi om det er nødvendig med legeundersøkelse ved inntak. Om du har behov for medisinsk behandling under oppholdet følges dette opp av hovedkontakten din. I tillegg kartlegger miljøterapeutene som jobber her den enkeltes psykiske og fysiske helse.

Når du bor på institusjon har du flere rettigheter.

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon, og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig:

Hvilke rettigheter har du som er på institusjon? (ung.no)

Det er alltid noen på jobb på Spillumheimen og vi som jobber her går i turnus. Vi som jobber her har forskjellig bakgrunn, blant annet som barnevernspedagoger, sosionomer, barne- og ungdomsarbeidere eller vernepleiere.

For kommuner og barnevern

Informasjon til kommuner, barnevern og andre om hvem vi tar inn, hvordan vi jobber og hvordan man søker om plass.

Kognitiv miljøterapi

Spillumheimen ungdomsheim bruker kognitiv miljøterapi som bærende metode, og den kognitive modellen danner grunnpilaren i en helhetlig miljøterapeutisk tilnærming og behandling.

Kognitiv miljøterapi er en kunnskapsbasert metode. Metoden danner den sentrale teoretiske forståelsen for hvordan psykososiale vansker utvikles og opprettholdes.

Den kognitive modellen anvendes i miljøet med den hensikt å utvikle alternativer til dysfunksjonelle reaksjonsmønstre slik at de ungdommene som bor her utvikler nye ferdigheter. Kjernen i kognitiv miljøterapi er å støtte de som bor her i å mestre sine livsproblemer, og samtidig hjelpe dem med å endre uhensiktsmessige tankemønstre og adferd som er forbundet med problemene, og som kanskje også har bidratt til dem.

En del av metoden er å forklare det som skjer og hvorfor det skjer; hjelpen gjøres forståelig for de som bor her. De ansatte hjelper beboerne til å fremstå som aktive problemløsere og innsatsarbeidere i egne endringsprosesser.

Andre metoder vi jobber ut fra:

 • Familieråd. I alle inntak blir det vurdert om det kan gjennomføre et familieråd så raskt som mulig. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet. Her kan du lese mer om familieråd.
 • Handlekraft. Handlekraft handler om traumebevisst omsorg. Utgangspunktet er at barn og unge som bor på institusjon trenger hjelp til å regulere følelsene sine i trygge rammer og med gode relasjoner til omgivelsene.
 • Nettverkskartlegging. I løpet av de første to ukene du bor her gjennomfører vi en nettverkskartlegging. Her samler vi inn informasjon om nettverket ditt som kan benyttes til støtte for deg under og etter oppholdet ditt på Spillumheimen.
 • Activities of Daily Life (ADL). Dette gjennomføres også de første ukene du bor hos oss. Her samler vi inn informasjon, gjennom observasjon, om rutinene dine og kompetansen din med tanke på egenomsorg.
 • European Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD) – et verktøy for å kartlegge hvordan du ser på dine egne utfordringer. Dette skjer ved intervju med den enkelte som bor her ved innflytting, og deretter ved utflytting for å måle effektene av oppholdet hos oss.
 • Livslinje benyttes som et terapeutisk hjelpemiddel, der vi bruker bilder, historie og intervju for å kartlegge livshistorien din i fellesskap. Dette kan bidra til å øke bevisstheten din om egen historie.
 • Flippover benytter vi som en metode, i samarbeid med deg for bedre å kunne identifisere, beskrive og evaluere utfordringene du har.

Statsforvalteren i Trøndelag fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling. Statsforvalteren skal også følge med på at gjeldende lover og regler blir fulgt. Statsforvalteren besøker institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Statsforvalteren. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

Tilsynsrapporter kan du finne på nettsiden til Helsetilsynet.