Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Senter for foreldre og barn - Stavanger

Region vest senter for foreldre og barn tilbyr utredning av omsorgssituasjonen for foreldre med barn 0-6 år, med prioritering barn 0-3 år. Vi kan også tilby omsorgsendrende hjelpetiltak til familier.

Kort om Region vest - Senter for foreldre og barn - Stavanger

 • Statlig
 • Kapasitet: 3
 • Sted: Stavanger

Navn: Kari Alværen

E-post: kari.alveren@bufetat.no

Telefon: 466 17 435

Slik er det å bo hos oss

Individuelle planer

Det lages individuelle ukeplaner sammen med hver familie der det settes opp avtaler. Det kan være at vi er sammen med dere i måltider, ved stell eller når dere leker med barnet. Det kan også være avtaler om samtaler eller veiledning. Vi tilbyr pass av barnet ved samtaler/veiledning.

Status møter

Vi har ukentlige evalueringsmøter med foreldrene og ukentlige evalueringsmøter med foreldrene og barneverntjenesten.

Barnehage

Dersom barnet allerede har barnehagetilbud prøver vi å opprettholde dette noen dager i uken, slik at barnet kan holde kontakt med det vante miljøet og ha kontinuitet mens dere bor på senteret.

Jobb

Dersom dere er i jobb så anbefaler vi at dere får helt eller delvis permisjon/sykmelding, slik at dere kan være med på mest mulig av utrednings- og behandlingsarbeidet.

Besøk/avtaler

Dere kan ha besøk i leiligheten. Det er greit at dere sjekker dette med oss på forhånd, slik at det ikke kolliderer med andre gjøremål. Dere kan også gå til nødvendige avtaler.

Rusmidler

Bruk og oppbevaring av rusmidler, også alkohol, aksepteres ikke på senteret, og vil medføre mulig utskriving. Ved behov vil det bli inngått avtale med den enkelte om rusmiddelkontroll.

Trusler og/eller vold overfor de andre familiene eller personalet aksepteres ikke og vil medføre utskriving fra tiltaket.

Møte før innflytting

Vi møtes før dere flytter inn til oss. Barnevernstjenesten er med på møtet og planlegger oppholdet og om hva vi skal jobbe med mens dere bor her. Vi gir dere informasjon om senteret og oppholdet. Det er viktig at dere får god informasjon, at dere får stille spørsmål og at dere vet hva dere sier ja til.

Møte ved innflytting

Vi har et nytt møte den dagen dere flytter inn. Her går vi sammen med dere og barnevernstjenesten gjennom planen for oppholdet. Vi snakker om hvordan de kommende ukene ser ut og ønsker også at dere skriver under på avtaler for oppholdet.

Det er frivillig å bo hos oss

Et opphold hos oss er frivillig og dere må gi samtykke til å være her.

Leiligheter

Vi har en egen leilighet og en leilighet som har plass til to familier som deler kjøkken. Alle familiene har eget bad. Familien har egen nøkkel til leilighetene.
Alle har eget bad, mens noen også har eget kjøkken. Leiligheten er utformet og utstyrt på en slik måte at dere skal klare dere selv. Leiligheten inneholder sofa, bord, stol, kommode/skap og senger til foreldre og barn. I tillegg kan vi sette inn nødvendig utstyr som stellebord og barnestoler om dere har behov for det.

Egen husholdning.

Hver familie har ansvar for innkjøp av matvarer og husholdningsartikler. Hver familie har ansvar for renhold av klær og leilighet.

Fellesarealer ute:

Utenfor huset har vi sandkasse og benker.

Eget bosted:

Dere må ha egen bolig utenfor institusjonen. Dere drar hjem hver helg og på helligdager. Hjemreiser utover dette kan avtales.

Det er plass til tre familier hos oss og familiene som bor her har ulike utfordringer. Dette kan være

 • foreldre som lever i en ustabil livssituasjon med hensyn til psykiske og sosiale forhold
 • foreldre med kognitive vansker
 • unge foreldre med sårbarhet knyttet til egen oppvekst, nettverk og sosial fungering
 • rusmisbrukende gravide eller småbarnsforeldre. Det kan være aktuelt å inngå ruskontroll under oppholdet.
 • foreldre som lever med høykonflikt

Tidsperspektiv

Før inntak vil det være en oppstartsuke. Fire ukers utredningsopphold, eventuelt seks uker, hvis det anses som nødvendig. Da avtales det på forhånd. Etter utflytting blir det oppsummering- og rapportukeuke.

Ansatte

Vi har en personalgruppe som består av syv fagkonsulenter, en psykolog, to nattevakter, en avdelingsleder.

Vaktordning

Hos oss er det til enhver tid fagkonsulenter på vakt dag og kveld. Det er vanligvis flere her på dagtid enn på kveld. Vi har også våken nattevakt. Det er stengt i helgene.

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får delta i hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre. Dere må derfor følge senterets husordensregler og rutiner.

For kommuner og barnevern

Når barnevernstjenesten undersøker barnets omsorgsituasjon, kan de be om bistand fra senteret. Bistand er hjemlet i barnevernloven § 2-2 sjette ledd. Utredningen kan være som døgnopphold på senteret, hjemme hos familien i kombinasjon med dagtilbud / poliklinisk tilbud på senteret. Døgn krever samtykke og vedtak.

Senteret kan bistå foreldre og barn med hjelpetiltak for styrke foreldrenes omsorgsutøvelse. Det kan være i kombinasjon av veiledning og foreldreopplæring.

Bistand er hjemlet i bvl § 2-2 sjette ledd.

 • Foreldre med barn i førskolealder
 • Familier i en vanskelig livssituasjon
 • Familien må ha egen boenhet utenfor tiltaket

Vår oppgave:

Senteret er et barnevernstiltak der oppgaven vår er å utrede og vurdere omsorgen barnet får. Vi er med dere på daglige rutiner som stell, måltider og døgnrytme. Vi ser på hvordan dere møter barnet og klarer å ivareta barnets følelsesmessige behov. Foreldre vi møter vil det beste for barnet sitt. I de tilfeller dere strever så mye i eget liv at dere ikke klarer å ivareta barnets omsorgsbehov, er det vår oppgave å ta dette opp med dere og barneverntjenesten.

Team:

Dere vil få en liten gruppe/team ansatte som har et særlig ansvar for oppfølgingen av dere mens dere er her. Teamet består vanligvis av fagkonsulent som bistås av psykolog. Sammen arbeider vi mot et felles mål om å bedre barnets omsorgssituasjon.

Kartlegging:

I første uken, oppstatsuke går fagkonsulentene på to hjemmebesøk hos familien og siden har de ett felles møte med foreldrene og barnevernstjenesten. Ut fra kartleggingen lages det planer for det videre utredingsarbeidet.

Veiledning:

Vi veileder for at foreldre skal bli bedre kjent med hva barnet vil, og hva barnet trenger. I forkant av veiledningen vil vi sammen med foreldrene ha fokus på hvilke signaler barnet gir om sine behov for omsorg, trygghet og kontakt. Vi vurderer også om foreldrene tar imot veiledningen som gis og om barnets omsorgssituasjon blir bedret.

Metoder:

For å kunne vurdere de minste barna og samspillet mellom barnet og deres miljø/foreldre, må vi bruke gode og standardiserte metoder. Vi bruker mye observasjon, filming av små sekvenser, og samtaler/intervjuer med foreldre med grunnlag i ulike metoder. Noen av metodene brukes for å forstå og beskrive barnets utvikling og fungering, og noen for å forstå og beskrive barnets problemer innenfor omsorg og samspillsforståelse. Vi bruker også veiledningsmetoder spesielt rettet mot foreldre til små/spedbarn.

Eksempler på metoder som er mye brukt hos oss er: Døgnklokke for å registrere barnets tilstander i form av søvn, våkenhet, uro og gråt, Fremmedrom COS for å fastslå barnets tilknytning, Skjekkliste for sped- og småbarn, PCERA (The Parent- Child Early Relational Assessment) en anerkjent videobasert metode for å se på kvalitet i foreldre- og barn samspillet, Crowell som er en videobasert samhandlingsprosedyre med frilek, adskillelse og strukturerte oppgaver for omsorgsperson og barn sammen, Marte meo som er en veiledningsmetode for å styrke foreldrekompetanse. Vi henviser også til familieråd som er en beslutningsmodell der barnets familie kommer sammen for å lage planer/finne løsninger til beste for barnet.

Møter og rapporter

Det holdes faste innsøkningsmøter mellom familien, barnevernstjenesten og senteret før familien flytter inn. I disse møtene får senteret informasjon om foreldrene og barnet, foreldrene får informasjon om senteret. Når foreldrene har tatt i mot tilbudet har vi oppstartsmøte og der skrives samarbeidskontrakt mellom foreldrene, barnevernstjenesten og senteret. Det holdes samarbeidsmøter sammen med foreldrene og saksbehandler hvor vi går gjennom utredningsplaner og informerer saksberhandler om innholdet i evalueringen om fredagene. Hver fredag har vi evalueringsmøter mne familiene. Her går senteret gjennom hva vi har sett denne uken.

I den siste uken skrives det en rapport. Senteret avtaler rapportmøte med foreldrene der de får lese gjennom rapporten før denne leveres til barnevernstjenesten. Foreldrene får skrive sine kommentarer inn i rapporten.

Statsforvalteren i Rogaland skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud. Dette kalles tilsyn. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum annen hvert år. Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

Fant du det du lette etter?