Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Region vest - Senter for foreldre og barn - PMTO

Kort om Region vest - Senter for foreldre og barn - PMTO

 • Statlig
 • Sted: Bergen og Stavanger
Besøksadresse

Strandgaten 59, 5004 Bergen
Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon: 466 19 246

E-post: anne.kleiven@bufetat.no

Portrett av Anne Kleiven

Navn: Anne Kleiven

E-post: anne.kleiven@bufetat.no

Telefon: 466 19 246

Senteret har et PMTO - team med terapeuter i Bergen og Stavanger som gir et frivillig behandlingstilbud til familier med barn i alderen 4 -12 år som har atferdsproblem jfr. barnevernloven 4-4, 2.ledd. Behandlingen skjer når familien bor hjemme, som et poliklinisk tilbud, på et offentlig kontor i familiens nærmiljø eller i tilknytning til PMTO-terapeuten sitt kontor.

Dette er et tilbud som er gratis for barneverntjenesten.

Teamet holder også kurs for fosterforeldre i hele regionen samt TIBIR opplæring til kommunene.

Hva er PMTO (Parent Management Training Oregon)?

PMTO er en behandlingsmetode for foreldrene til barn i alderen 4 til 12 år, hvor barnet har en utadrettet negativ atferd, og hvor det er behov for mer positivt samspill mellom barnet og foreldrene. Målet med PMTO er å fremme godt samspill og positiv utvikling hos barnet, samt redusere den negative atferden barnet har gjennom samtaler og øvelser med foreldrene. Denne behandlingen kan forbedre familiesituasjonen som helhet, men også øke trivsel hos barnet på skole og i fritid.

Foreldrene er barnets viktigste læremestre

Som foreldre møter man mange utfordringer i barneoppdragelsen. Alle barn kan oppføre seg trassig og lite samarbeidsvillig, eller de kan vise aggresjon, for eksempel med slag og spark. Hvis slik oppførsel blir et mønster over lengre tid slik at foreldrene synes det er vanskelig å sette grenser og samarbeide med barnet, kan det være godt å få hjelp.


PMTO-behandlingen består av samtaler og øvelse med mål om å støtte og hjelpe foreldrene i deres samspill med barnet. I behandlingsforløpet er foreldrene terapeutens viktigste samarbeidspartner, og de lærer å iverksette et mer positivt samspill i familien ved hjelp av konkrete foreldreverktøy.

PMTO legger vekt på at foreldrene skal:

 • Støttes til å kommunisere positivt og tydelig med barnet
 • Gi barnet støtte, ros og oppmuntring når det utviser positiv atferd
 • Gjennomføre milde negative konsekvenser når barnet ikke samarbeider eller bryter regler

Hvem kan få utbytte av PMTO?

PMTO er velegnet til familier hvor barnet gjennom lengre tid har vært særlig krevende, negativt, grensesøkende, trassig, urolig, aggressivt eller sint.
Denne atferden resulterer ofte i at barnet kommer i konflikt med foreldre, søsken, lærer og venner. Barn med disse utfordringene trenger hjelp til å lære å være sammen med andre på en positiv måte.

I PMTO tenker vi at det er foreldrene i samarbeid med PMTO-terapeuten som skal hjelpe barnet til å endre atferden. Problematferden til barnet kan være diagnostisert eller ikke, og barnet kan også ha andre diagnoser. Familier med barn med ADHD og problematferd kan f.eks. ofte ha nytte av PMTO sammen med medisinsk behandling.

Hvilke barn kan ha nytte av PMTO:

 • Barn som ofte kommer i konflikt med voksne og andre barn
 • Barn som ikke følger beskjeder og nekter å samarbeide
 • Barn som ofte er i opposisjon

Terapeutens rolle

Å forandre et etablert samspillsmønster i en familie kan være en krevende prosess. PMTO-terapeuten støtter foreldrene aktivt i denne prosessen og hjelper foreldrene med å sette seg mål for behandlingen og finne løsninger som bedrer samspillet mellom foreldrene og barnet. Dette gjøres gjennom samtaler, øvelse og konkrete hjemmeoppgaver.
Terapeuten ringer hjem til familien en gang mellom hver samtale for å støtte dem i hjemmearbeidet.

Hvordan arbeider vi?

PMTO-tilbudet innebærer et tett samarbeid mellom en terapeut og en familie.

 • Det er ukentlige møter mellom terapeuten og foreldrene
 • Begge foreldre, eventuelle steforeldre bør delta
 • Barnet deltar på møtene ved behov
 • Foreldrene får trening i hvordan de på en konstruktiv måte kan samhandle med barnet
 • Det er fokus på hva som går bra i samhandlingen
 • Foreldrene jobber med hjemmeoppgaver mellom møtene
 • Foreldre og terapeut utarbeider i samarbeid mål og delmål for behandlingen
 • Målene blir i fellesskap evaluert gjennom hele behandlingsforløpet
 • Ved behov involveres barnehage eller skole
 • Vanlig behandlingstid er seks-ni måneder
 • Etter endt PMTO-behandling utarbeides det en rapport med en beskrivelse av behandlingsprosessen. Denne går til barneverntjenesten med kopi til foreldre

PMTO-behandlingen har fokus på:

 • Gode og tydelige beskjeder – dette er første skritt på veien til et godt samarbeid med barnet
 • Ros og oppmuntring – Oppmerksomhet på positiv oppførsel fremmer positiv atferd.
 • Grensesetting/milde negative konsekvenser – lærer barnet å akseptere grenser fra foreldrene
Fant du det du lette etter?